خودرو سواری پژو405 دوگانه سوز رنگ نقره ای مدل 1390

990000000

توضیحات

شماره پرونده:
9909987856200100
شماره آگهی:
140191460000540713
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان بهارستان
تاریخ صدور:
1401/10/14
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده

به موجب رأی شماره 9909977856200349شعبه12 حل اختلاف بهارستان و کلاسه پرونده 0000855 اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرستان بهارستان محکوم علیه غلامحسین کریمی محکوم است به اقدام برابر اجرایی مبلغ 306/664/000ريال درحق محکوم له فاطمه سلطان سلیمی و مبلغ 15/000/000ریال بابت نیم عشردولتی درحق صندوق دولت که اموال محکوم علیه حسب درخواست محکوم له توقیف وتوسط کارشناس منتخب دادگاه ارزیابی گردیده است که قرار مزایده اموال توقیفی ذیل به تاریخ 1401/11/12 روز چهارشنبه ساعت 10 930صبح درمحل مزایده به نشانی نسیم شهر میدان هفت تیر دادگستری شهرستان بهارستان دفتراجرای احکام مدنی برگزارمی گرددعلیهذا افرادی که مایل به شرکت درمزایده می باشند می توانند درتاریخ فوق الذکر مراجعه وفرد یاافرادی که بالاترین قیمت راپیشنهاد دهند ه به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد:

مشخصات وقیمت پایه اموال توقیفی موردمزایده:

موردمزایده عبارت است خودرو سواری پژو405 دوگانه سوز رنگ نقره ای مدل 1390 به شماره انتظامی 527ق81ایران 21 خودرو از نظر ظاهری دور رنگ کامل می باشد و فاقد بیمه شخص ثالث و رنگ سوختگی در سقف خودرو کاپوت و درب صندوق عقب ، لاستیک ها و تو دوزی فرسوده می باشد حسب نظرکارشناس درزمان کنونی ارزش خودرو به مبلغ 990/000/000ريال معادل نود و نه میلیون تومان تعیین برآورد گردیده است /

ماده129قانون اجرای احکام مدنی: ده درصد پیشنهادی نقدا ازبرنده مزایده أخذ ونامبرده مکلف است ظرف یکماه ازتاریخ مزایده باقیمانده ثمن مورد معامله رابه صندوق دولت تودیع نماید درغیراینصورت ده درصد وصول شده به نفع صندوق دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد متقاضیان میتوانند پنج روزقبل ازموعد مزایده به این اجراء مراجعه نمایند تاترتیب بازدید آنان ازمحل مزایده داده شود./

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/12