خودرو سواری پژو پارس

800000000

توضیحات

9909983030900754

140001460000143475
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه0000518  این اجرا ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه4 دادگستری له مجتبی زهره وندی حاجی آبادی وعلیه طارق حسانی که محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ-/2/203/035/418ريال بابت اصل خواسته در حق محکوم له ومبلغ -/110/151/770 ریال نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال منقول متعلق به خوردو به شماره انتظامی  ایران 38  351 ن 45 از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ 27/10/1400از ساعت 8 الی 30/8 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ-/800/000/000 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  : مشخصات خودرو :  بشماره انتظامی  ایران 38  351 ن 45  نوع:  سواری  سیستم و تیپ : پژو پارس مدل : 1391  رنگ : خاکستری  شماره شاسی :  0 60004  H شماره موتور :  12491029631  تعداد چرخ :  چهار چرخ  تعداد محور :  دو محور  تعداد سیلندر  : چهار سیلندر  نوع سوخت : بنزین  ظرفیت : چهار نفر  وضعیت ظاهری و فنی خودرو ( در بازدید ) :  اطاق و بدنه :  دارد دارای خوردگی  دور تا دور می باشد داشبورت : در حد سالم صندلی و تودوزی : دارد تجهیزات : –  نقایص ظاهری : دور تا دور دارای خوردگی و نیاز به صافکاری و نقاشی دارد چراغ جلو چپ و جلو پنجره ندارد – کاپوت جلو نیاز به صافکاری و نقاشی دارد  موتور : خاموش  گیربکس :  خاموش  دیفرانسیل : خاموش  تایر ها :  30% ارزش پایه خودرو  :  باعنایت به مراتب فوق همچنین میزان استهلاک بر مبنای سال تولید و کیلومتر کارکرد قیمت خودرو مبلغ -/800/000/000 معادل هشتاد میلیون تومان به نظر میرسد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

27/10/1400از ساعت 8 الی 30/8