خودرو سواری پژو پارس نقره ای متالیک مدل 1385

1200000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920005290567
شماره آگهی:
140168460000593243
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/21
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 0102912 فی مابین خواهان رستم اله نظری به طرفیت خوانده مجید هادی به خواسته مطالبه وجه به مبلغ 1/200/000/000 ریال به انضمام خسارت تاخیر تادیه ازتاریخ 1400/8/24 در راستای ایفای طلب ،محکوم له خودرو به شماره انتظامی ذیل که در پارکینگ ایران مشیریه روبروی پارک پامچال متوقف میباشد را معرفی که به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

خودرو سواری پژو پارس به شماره انتظامی 47 م 536 ایران 33 نقره ای متالیک مدل 1385 در پارکینگ واقع در مشیریه به صورت خاموش بازدید شده است لاستیکها حدود 50 درصد سمت راست سراسر خط خوردگی گلگیر عقب راست تصادفی و درب عقب چپ زدگی دارد گلگیر عقب راست و گلگیر عقب چپ و درب عقب چپ رنگ شده است

فلذا مبلغ پایه 1/200/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده شنبه مورخ 1401/11/8 از ساعت 8/10 الی 8/30 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/8