خودرو سواری پژو پارس مدل 1385 رنگ خاکستری

1250000

توضیحات

شماره پرونده:
140047920002588640
شماره آگهی:
140168460000606822
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان بابلسر بشماره 0100615 مورخ 25/7/1401 محکوم علیه وحید یوسفی فرزند سبز علی محكوم است به ‌پــرداخت 150عدد سکه تمام بهار آزادی به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له معصومه مظفری سواد کوهی ونيز پرداخت مبلغ 1.050.000 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح یک دستگاه سواری پژو پارس به شماره 714ط88ایران-77 از وسیله نقلیه در پارکینگ واقع در خیابان ده حقی محلاتی بازدید بعمل آمد مشخصات خودرو سواری پژو پارس به شماره 714ط88ایران-77 دارای شماره موتور 12485104420 شماره شاسی 19367430 مدل 1385 رنگ خاکستری متالیک چهار طرف بدنه دارای زدگی و خط و خش می باشد .سقف وسیله دارای آفتاب خوردگی و زنگ زدگی می باشد .تزئینات تجهیزات و صندلیها در حد مدل چراغ خطر عقب سمت چپ و پوسته سپر جلو شکسته است . لاستیکها بعلت توقف طولانی در پارکینگ فرسوده می باشد . موتور روشن نگردید . از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله كارشناس رسمي دادگستري قيمت پايه آن جهت مزايده جمعاً به ارزش 1.250.000.000ریال معادل یکصد و بیست و پنج میلیون تومان ارزيابي وتعيين گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز سه شنبه مورخ25/11/1401 از ساعت 10الي 10:30 از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پيشنهادي في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.%61

تقی زاده

مدیرشعبه دوم مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

25/11/1401