خودرو سواری پژو تیپ Tu3

1220000000

توضیحات

9909980227700528

140068460000497537
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده اموال منقول پرونده کلاسه 0000041/ج1

بموجب اجرائیه صادره از شعبه 17 دادگاه عمومی تهران محکوم علیه خانم صدیقه سلطانی فرزندمحمد به شماره ملی 0047547715 محکوم است به پرداخت مبلغ 1/800/000/000ریال بابت اصل خواسته ومبلغ 90/000/000ریال بابت نیم عشردولتی در حق محکوم له آقای مهدی صادق زاده جوپشتی فرزندحسین می باشد که حسب معرفی اموال از طرف محکوم علیه که توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل به مبلغ ذیل ارزیابی گردیده است.

ریاست محترم اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران

با سلام و احترام

در اجرای قرار صادره کارشناسی پرونده کلاسه 9909980337700528 مورخه 1400/8/12 به استحضار می رسانم از خودروی توقیفی به مشخصات ذیل واقع در پارکینگ مجتمع نور خیابان      ولی عصر(عج) بازدید نموده ام که مراتب بشرح ذیل باستحضار می رساند:

مشخصات وسیله نقلیه:

نوع سواری: سیستم پژو تیپ Tu3 شماره انتظامی 414 س 61 ایران 55 رنگ سفید شماره موتور: 80027957 شماره شاسی: 217982 مدل 1394 کیلومتر پیمایش: 118220

 

وضعیت اتاق و موتور:

طی بازدید بعمل آمده در پارکینگ مجتمع تجاری نور وسیله موصوف از نواحی گلگیر عقب و ستون عقب چپ خوردگی و رنگ شدگی دارد. گلگیر جلو راست تصادفی و رنگ شده است. گلگیر جلو چپ آثار خوردگی و تصادف دارد. درب عقب راستو گلگیر عقب راست آثار خوردگی و کشیدگی دارد. رکاب هر 4 طرف خوردگی و رنگ شدگی دارد. لاستیکها مستعمل و زیر40% آج دارند- چراغهای جلو و عقب سالم و اسپرت می باشند. شیشه ها و تودوزی سالم است. پنل ضبط موجود نبود (ضبط دارد که با توجه به سنسور دوربین دندع عقب احتمالاً از نوع مانیتور دار است)

باتوجه به قفل درب موتور و عدم رویت موتور و تجهیزات اظهارنظر فنی در خصوص موتور مقدور نیست ولی وسیله آماده بکار بود%

ضمناً از درب موتور نیز بواسطه قفل مذکور بازدید نشد ولی بلحاظ رنگ شدگی هر 2 گلگیر چنانچه تعویضی نباشد قطعاً دارای تصادف و رنگ شدگی است% در صورت احراز سایر شرایط شماره گذاری قابلیت تعویض رادارد.

قیمت پایه کارشناسی:

با عنایت به نوع و مدل و سیستم خودرو و با توجه به نوع کاربری و وضعیت ابراز فعلی و وضعیت توقیف خودرو مبلغ پایه کارشناسی یکصدو بیست و دو میلیون تومان معادل 1/220/000/000ریال تعیین می گردد.

کارشناس قیمت روز اموال موصوف را به مبلغ فوق الاشعار معین گردیده است مقرر گردید اموال مذکور در روزچهارشنبه تاریخ 1400/10/29 از ساعت 13 الی 13/30 در نشانی : پارکینگ مجتمع نور واقع در تقاطع طالقانی – ولیعصر مزایده از قیمت پایه شروع و کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد بود ، ده درصد ثمن معامله فی المجلس از برنده مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده الباقی مبلغ را به حساب سیبای شماره 21712990080005 بنام سپرده دادگستری نزد بانک ملی شعبه وزارت دادگستری واریز نموده و قبض آن را به این شعبه تسلیم نماید و در غیر اینصورت 10 درصد پرداختی بنفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد بدیهی است در صورت پرداخت کل ثمن در موعد مقرر و تایید مزایده اموال مذکور به خریدار تحویل خواهد شد .

رییس اجرای احکام شعبه یک مجتمع قضایی شهیدبهشتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/29 از ساعت 13 الی 13/30