خودرو سواری پراید مدل 1396 رنگ سفید

1200000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980231500997
شماره آگهی:
140168460000593355
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/23
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به نام خدا

درخصوص پرونده اجرائی بشماره 984147 فی مابین خواهان آقای محمد یعقوبی به طرفیت خوانده اقای میثم خاتم شهرستانی به خواسته مطالبه وجه چک به میلغ یک میلیارد ریال که در راستای ایفای طلب ،محکوم له خودرو سواری پراید که در پارکینگ تهران نور متوقف میباشد معرفی که به کارشناس ارجاع و به شرح ذیل توصیف وارزیابی گردیده است

به شماره انتظامی 657 د 38 ایران 10 مدل 1396 رنگ سفید روغنی قسمت جلوی درب موتور و سرگلگیر جلو سمت چپ و سینی پشت داشبورد بازسازی شده است ایربکها باز شده لاستیکها حدود 45 درصد است چراغ خطر عقب چپ شکسته است به علت خالی کردن باطی خوردو با موتور خاموش بازدید شد فاقد بیمه میباشد خودرو اصالت دارد و اتاق تعویضی نمیباشد

فلذا مبلغ پایه 1/200/000/000 ریال برآورد و ارزیابی گردیده است .که مقرر شد روزمزایده یکشنبه مورخ 1401/11/9 از ساعت 8/30 الی 8/50 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/9