خودرو سواری- پراید –تیپ جی تی ایکس ای – رنگ نقره ای مدل89

950000

توضیحات

شماره پرونده:
140101920000205397
شماره آگهی:
140168460000616621
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/11/03
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان کرج بشماره 0100681 مورخ 13/9/140 محکوم علیهم عزیزه حقیقی –سجاد اورعی –رقیه برنجک با وکالت فرشته ارشدی آیشگاهی محكوم است به ‌پــرداخت 400عدد سکه تمام بهار آزادی به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له خانم زهرا برنجک ونيز پرداخت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح مشخصات خودرو سواری- پراید –تیپ جی تی ایکس ای – شماره انتظامی 491ص37ایران 66 -مدل 1389 – رنگ نقره ای متالیک شماره موتور 3826855 – شماره شاسی 1412289812137 – وضعیت خودرو دور تا دور خودرو دارای رنگ و آبرنگ می باشد .قسمتی از سقف دارای رنگ می باشد ستون عقب چپ دارای رنگ می باشد .ستون دارای رنگ می باشد قسمت عقب خودرو دارای تصادف می باشد .رنگ درب موتور و سقف آفتاب سوخته می باشد .رکاب چپ و راست دارای رنگ می باشد . لاستیکهای خودرو حدود 20درصد دارای اچ می باشد وضعیت تودوزی براساس مدل مستهلاک می باشد .قیمت پایه کارشناسی 950.000.000ریال معادل نود و پنج میلیون تومان برآورد گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز یکشنبه مورخ16/11/1401از ساعت11الي11:30 از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پيشنهادي في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

16/11/1401