خودرو سواری هاچ بک لیفان ایکس 50اتوماتیک مدل 1396رنگ سفید

2400000000

توضیحات

9809982610900568

140068460000408045
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/08/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول(1)

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان کرج بشماره 0000547  مورخ 3/8/1400 محکوم علیه عباس گرائلی فرزند علی  محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 8.874.129.919 ريال به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له عبداله شاهرخی فرزند محمدصادق  ونيز پرداخت مبلغ 443.706.496ريال  بابت نيم عشر اجرایی درحق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح مشخصات خودرو سواری هاچ بک لیفان ایکس 50اتوماتیک مدل 1396رنگ سفید روغنی شماره انتظامی 887ق32ایران11شماره شاسی 109546HB 4524NAKSG شماره موتور 2170890079 QB479LFچهار سیلندر ظرفیت پنج نفر وضعیت خودرو سپر جلو آسیب دیده لاستیکها 70درصد کیلومتر کارکرد 44399  ذیل اعلام میگردد از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله كارشناس رسمي دادگستري قيمت پايه آن جهت مزايده جمعاً به مبلغ 2.400.000.000  ريال ارزيابي وتعيين گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز شنبه مورخ 13/9/1400 از ساعت 9الي9:30  از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پیشنهادی في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.%61

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/09/13ساعت9 الی9:30