خودرو سواری میستو تیپ گالانت

500

توضیحات

9909988510100163

140028460000104741
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ملاير

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده و فروش اموال منقول نوبت اول : 

به موجب دادنامه شماره 510100818 صادر شده در شعبه اول  دادگاه حقوقي  ملاير  موضوع پرونده اجرايي کلاسه  0001250 اين اجرا ، محکوم عليه  آقاي محمد قراين  محکومند به پرداخت مبلغ 293/ 283/ 065/ 1 ريال در حق محکوم له بانک مسکن و مبلغ  207/ 264/ 73  ريال هزينه اجرايي در حق دولت که با توجه به اين اجرائيه به محکوم عليه  ابلاغ شده و در مهلت مقرر قانوني نسبت به اجراي حکم اقدامي ننموده بنا به درخواست  محکوم له به منظور استيفاء محکوم به و هزينه اجرايي اموال منقول بشرح ذيل  متعلق به  محکوم عليه  از سوي اين اجرا توقيف و توسط کارشناس رسمي / خبره دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است از ساعت 10 الي 11 مورخ 25/ 10/ 1400  درمحل  شعبه اول اجرا احکام حقوقي ملاير  از طريق مزايده به فروش برسد مزايده از قيمت پايه کارشناسي  000/ 000/ 500 ريال شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و يا حقوقي که بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت  چک بانکي تضميني از خريدار اخذ و مابقي ظرف مدت يک ماه از خريدار وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور دستور تمليک از سوي دادگاه مربوط ، مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد، در صورتي که خريدار در مهلت يک ماه مقرر بقيه وجه مزايده را پرداخت ننمايد، سپرده وي پس از کسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد. در صورت ايصال اعتراض از ناحيه اشخاص ذينفع ظرف يک هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه ، مورد مزايده به خريدار تحويل نخواهد شد. ضمنا متقاضيان به شرکت در مزايده مي توانند در مدت پنج روز قبل از مزايده با هماهنگي اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند. مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر کارشناس به اين شرح است.

مشخصات خودرو: نوع: سواري سيستم: ميتسو بيشي رنگ: تيپ: گالانت مدل: 1992 شماره انتظامي : 895 ن 62 ايران 22 شماره موتور: 002333 شماره شاسي: 000628 وضعيت ظاهري وسيله: طي بازديد بعمل آمده از خودرو موصوف در محل محوطه پاركينگ وليعصر ملاير 1-سپر جلو رنگ ريختگي دارد ونياز به بازسازي مي باشد. 2-درب موتور ضربه خورده نياز به رنگ آميزي دارد 3-سپر جلو چپ ضربه خورده 4-لاستيك جلو و عقب 10 درصد سالم و عقب پنچر 5-شيشه جلو شكسته 6-آينه بغل شكسته 7-درب عقب چپ پوسيدگي دارد 8-گلگير عقب چپ ضربه خورده نياز به بازسازي دارد 9-سقف از ناحيه عقب ضربه خورده 10-پلاك عقب ندارد 11-سپر عقب ضربه خورده و درب جلو و عقب راست ضربه خورده نياز به بازسازي دارد. 12-گلگير جلو راست ضربه خورده 13-آينه بغل راست فاقد شيشه 14تودوزي فرسوده مي باشد. قيمت پايه مزايده با توجه به بررسي دقيق پعمل آمده ومقايسه قيمت خودرو در بازار روز معاملات آزاد قيمت پايه مزايده خودرو فوق الذكر 500/000/000 ريال معادل 50/000/000 تومان مي باشد. توضيحات: درب خودرو بسته وقادر به روشن شدن موتور نبوده(موتور خاموش) -عدم دسترسي به شماره موتور وشاسي -عدم اريه بيمه نامه شخص ثالث در زمان بازديد. قيمت گذاري بدون در نظر گرفتن ميزان خلافي وبيمه خودرو وبي عيب بودن شاسي مي باشد. -قيمت گذاري به شرط وجود اسناد هويتي وتطبيق آن با مشخصات خودرو ومعتبر است.

 

دادرس شعبه اول اجرا احکام حقوقي ملاير – مهري صديقي

اطلاعات بیشتر

مهلت

10 الي 11 مورخ 25/ 10/ 1400