خودرو سواری سمند ef7تاکسی به رنگ زرد به مدل 1396

1800000

توضیحات

شماره پرونده:
9909988560400631
شماره آگهی:
140168460000603087
شعبه صادر کننده:
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/28
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان بخش زرین آباد بشماره 0000028 مورخ 8/10/1401 محکوم علیه سید احمد موسوی محكوم است به ‌پــرداخت مبلغ 132.000.000ریال و 126.000.000ريال 50% فی خودرو به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له جمیله موسوی ونيز پرداخت مبلغ 36.000.000ريال و25.210.918ريال و34.007.750ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح سوابق شماره گذاری خودرو سواری سمند ef7تاکسی به شماره انتظامی 77ت139ایران 22 به رنگ زرد به مدل 1396 با سوخت بنزین به شماره موتور 147H0348936 شماره شاسی HF238319 0وضعیت خودرو در حین بازدید درب موتور و درب عقب راست و گلگیرهای جلو و عقب چپ و درب و درب های جلو و عقب چپ دارای آثار تصادف و نیازمند صافکاری و رنگ آمیزی می باشند .آینه بغل سمت راست شکسته است زه های روی درب های سمت چپ باید تعویض گردند لاستیکها دارای 50درصد عاج خودروو دارای بیمه شخص ثالث و معتبر .قیمت پایه کرشناسی 1.800.000.000ریال معادل یکصد و هشتاد میلیون تومان ارزیابی گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز دوشنبه مورخ24/11/1401 از ساعت 9الي 9:30از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پيشنهادي في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.%61

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

24/11/1401