خودرو سواری سمند مشکی رنگ تیپ مدل 1382

580000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980330900481
شماره آگهی:
140191460000521666
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع شماره بيست و چهار شوراي حل اختلاف شهر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/05
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به موجب پرونده اجرایی 9802303 / ش ج مطروحه در شعبه 1 اجرای احکام شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران (24) محکوم علیه آقای حسن روزبهانی ده نوئی محکوم است به پرداخت مبلغ 43/344/000 ریال (چهل و سه میلیون و سیصد و چهل و چهار هزار ریال )در حق محکوم له خانم لیلا بلبلی بابت اصل دین هزینه دادرسی هزینه کارشناسی و نیز مبلغ 2/167/200 ریال (دو میلیون ویکصد و شصت و هفت هزار و دویست ریال )در حق صندوق دولت بابت نیم عشر اجرایی طی عملیات اجرایی خودرو به شماره انتظامی ایران 191 ج 34 ایران 10 از اموال محکوم علیه توقیف و این اجرا قصد دارد خودرو مذکور را از طریق مزایده عمومی بفروش برساند کارشناس رسمی دادگستری خودرو مورد مزایده را به میزان 580/000/000 ریال ( پانصدو هشتاد میلیون ریال ) ارزیابی نموده است مبلغ 5/000/000 ریال بابت هزینه کارشناسی از سوی محکوم له پرداخت شده است پس از ابلاغ نظریه کارشناسی به طرفین و مصون ماندن از اعتراض وقت مزایده برای تاریخ 25/10/1401 از ساعت 12:30 تا 13 تعیین شده است مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسانی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد برنده مزایده می بایست ده درصد مبلغ پیشنهادی خود را نقدا و فی المجلس پرداخت و الباقی مبلغ پیشنهادی خود را حداکثر ظرف مهلت مقرر یک ماه از تاریخ تودیع در غیر اینصورت ده درصد مبلغ پرداختی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده در وقت دیگری تجدید خواهد شد . مزایده در تاریخ و ساعت اعلامی در اتاق شعبه 1 اجرای احکام شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران (24) به آدرس تهران تقاطع اتوبان باقری و زین الدین مجتمع قضایی شهید باهنر تهران شورای حل اختلاف شهید باهنر تهران (24) برگزار خواهد شد . مورد مزایده خودرو به شماره انتظامی 191 ج 34 ایران 10 و شماره موتور 3290811348 و شماره شاسی 81219166 با قیمت پایه کارشناسی 580/000/000 ریال ( پانصد و هشتاد هزار ریال ) پس از بررسی کارشناس رسمی دادگستری وضعیت آن به شرح ذیل می باشد . خودرو سواری سمند مشکی رنگ تیپ مدل 1382 سوخت بنزین است .درب جلو و گلگیر جلو چپ بازسازی شده – گلگیر جلو و درب های عقب سمت راست آثار بتونه کاری و بازسازی دارد. بعلت عدم وجود سوئیچ معاینه نیرو محرکه و پیمایش میسر نشده تودوزی فرسوده دارای کامپیوتر لاستیک 30 درصد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

25/10/1401