خودرو سواری سایپا تیپ SE131

888000000

توضیحات

9909988311401360

140068460000500419
شعبه اول نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران

1400/10/08

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان کرمانشاه بشماره  0000282  مورخ 26//7/1400  محکوم علیه  اقای محمد رضا کاظمی کوشا  محكوم است به ‌پــرداخت تعداد 250قطعه سکه تمام بهار آزادی  به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له خانم میترا یزدانیان با وکالت حجت الله جباری ایل ذوله  ونيز پرداخت نيم عشر اجرایی درحق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح مشخصات خودرو سواری  سیستم سایپا تیپ SE131 شماره انتظامی 765ن65ایران77 مدل 1394 رنگ سفید روغنی شماره موتور 5291016  شماره شاسی 1042158 وضعیت خودرو هنگام بازدید گلگیر جلو راست درب جلو چپ و راست کدر و مات می باشد لبه درب جلو چپ دارای ضربه و صافکاری بدون رنگ می باشد . لاستیکهای جلو زیر 40درصد دارای اچ بوده لاستیک عقب چپ 20درصد لاستیکهای عقب راست 40درصد دارای آج می باشد .وضعیت تودوزی مرتب می باشد .با توجه به خاموش بودن خودرو وضعیت فنی قابل بررسی نبود . ذیل اعلام میگردد از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله كارشناس رسمي دادگستري قيمت پايه آن جهت مزايده جمعاً به مبلغ هشتصد و هشتاد میلیون ريال معادل هشتاد و هشت میلیون تومان  ارزيابي وتعيين گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز شنبه مورخ 2/11/1400از ساعت 11الي 11:30از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 1به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پیشنهادی في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

2/11/1400از ساعت 11الي 11:30