خودرو سواری سایپا تیپ 131

900000000

توضیحات

9709980242001107

140068460000504019
شعبه 1 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/10/11

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده خودرو

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 1/9902048/123ج از شعبه 123دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 9800261مورخ 98/3/22-اجراییه 9800130مورخه 98/4/29-محکوم له آقای گودرز عباداللهی آلو فرزند حکمعلی -محکوم علیه خانم مریم پیرمرد جرتوده فرزند غلامعلی -محکوم به 239/000/000ریال – خسارت تاخیرتادیه 450/694/288ریال -هزینه دادرسی 8/365/000ریال – هزینه کارشناسی 8/000/000ریال – نیم عشراجرای دولت 35/302/965ریال  حسب ارزیابی خودروی سایپا مدل 1397 سفیدرنگ به شماره 527ق84ایران 55 به ارزش کارشناسی ذیل می باشد .

با احترام در اجرای قرار صادره از یک دستگاه خودرو با مشخصات زیر بازدید و مورد ارزیابی قرار گرفت و نتیجه ارزیابی در زمان بازدید به شرح ذیل تقدیم می گردد.

نوع خودرو سواری سیستم خودرو سایپا تیپ خودرو 131 مدل خودرو 1397 به شماره انتظامی 55 ایران 527 ق 84 سفید رنگ به شماره شاسی 1088842 و شماره موتور 6068751 تعداد محور 2 تعداد سیلندر 4 تعداد چرخ 4

وضعیت بدنه :

1ـ درب صندوق عقب با کف صندوق نیاز به بازسازی دارد.

2ـ سپر جلو و عقب خوردگی دارد.

3ـ گلگیر عقب و جلو هر دو درب و ستون سمت چپ خوردگی دارد.

4ـ درب موتور از چند ناحیه قوری دارد.

5ـ چراغ خطر عقب سمت چپ شکسته است.

6ـ گلگیر جلو و عقب سمت راست و دربها خوردگی دارد.

وسیله نقلیه در وضعیت خاموش و قابل حرکت بوده و قابلیت شماره گذاری دارد.

قیمت پایه کارشناسی در زمان بازدید : 900/000/000ریال معادل نود میلیون تومان

سایر توضیحات :

به دلیل عدم شارژ باطری تست فنی بعمل نیامد در تاریخ گزارش قیمت پایه با وضعیت موجود گذاشته شده و خودرو در پارکینگ سفیر شرق بازدید شد.

تاریخ مزایده  1400/10/28ساعت 11 الی 11/30 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه پرداخت گردد در صورت بازدید خودرو 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ مزایده  1400/10/28ساعت 11 الی 11/30