خودرو سواری ال 90 مدل سال 96

3150000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920002432450
شماره آگهی:
140168460000573229
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد صدر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/17
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده اموال منقول

نظربه اینکه طی دادنامه صادره شعبه 77 حقوقی تهران ، له حبيب پيماني محکوم عليه: احمد پيماني – فهيمه واثقي – سودابه تقوي زاهد محکوم به پرداخت مبلغ 80/000/000/000 ریال بابت محکوم به و مبلغ 4/000/000/000 ریال بابت نیم عشر اجرایی در حق دولت خودرو شماره انتظامی ایران 33- 577 ط 17شماره موتور 85723 شماره شاسی 602064 سواری خودرو سواری ال 90 با گیربکس اتوماتیک مدل سال 96 میباشد که خودرو در منزل پدری می باشد و پس از طی تشریفات قانونی و تکمیل پرونده مراتب به کارشناسی جهت ارزیابی قیمت ارجاع که پس از بازدید بشرح ذیل اظهار نموده است

ارزیابی و نظریه کارشناسی

به شماره انتظامی ایران 33- 577 ط 17شماره موتور 85723 شماره شاسی 602064 سواری خودرو سواری ال 90 با گیربکس اتوماتیک میباشد چلراغ عقب سمت چپ شکستگی دارد گلگیر عقب صافکاری بدون رنگ می باشد پوسته سپر عقب شکسته وچراغ جلو سمت راست شکستگی دارد و لاستیکها 50 درصد می باشد و سپر جلو آثار تصادف وجود دارد که با درنظر گرفتن مدل اتومبیل با توصیف شرایط فوق معادل قیمت 3/150/000/000 ریال ( 315/000/000 تومان) ارزیابی گردیده که در ارزای پرداخت محکوم به و سایر خسارات تاخیر و تادیه و هزینه کارشناسی و هزینه مربوط به نیم عشر اجرایی به شرح فوق در تاریخ 1401/11/04 ساعت 9/30 در دفتر مزایده (اتاق مزایده) مجتمع قضایی صدر تهران به نشانی خیابان شیخ بهایی شمالی خیابان 12 متری اول طبقه اتاق مزایده مجتمع صدر از طریق مزایده بفروش می رسد . ضمناً خودرو مذکور به نسبت سهم الارث به فروش می رسد طبق گواهی حصر وراثت .

نحوه برگزاری مزایده

1-مزایده خودرو موصوف با مشخصات فوق الاشاره از پایه کارشناسی شروع و کسی که بالاترین مبلغ را پیشنهاد نماید برنده مزایده خواهد شد

2-در صورت انصراف برنده از مزایده 10 درصد واریز شده به نفع دولت ضبط می گردد.

کلیه هزینه های مربوط به خریدار طبق تعرفه به عهده خریدار یا برنده مزایده میباشد .

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/04