خودرو سواري پژو 206 تيپ TU3 مدل96 سفيد

2300000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920007278341
شماره آگهی:
140168460000632067
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم
تاریخ صدور:
1401/11/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

مزایده خودرو با شمار شهرباني ايران 33 – 853 ط 99

در خصوص كلاسه اجرايي 0100260ق دعوي خانم مرضيه احمدي فرزند عزت اله عليه آقاي حسين مرادي فرزند ابراهيم با کدملي 0073197920 به پرداخت تعداد 300عدد تمام سکه بهار آزادي به ارزش مبلغ 36000000000ريال بابت مهريه و ضرورت پرداخت هزینه اجرا درحق دولت لذاحسب درخواست محكوم له خودرو فوق الذکرتوقيف وتوسط كارشناس رسمی دادگستري خودروبه شرح ذيل كارشناسي شده.

نظریه کارشناسی:خودرو سواري پژو 206 تيپ TU3 مدل96 سفيد رنگ به شماره موتور 165A0096592 شاستي64766 و پلاك 853ط99 ايران33. به نام آقاي حسين مرادي خودرو بصورت فاقد سوييچ و موتور خاموش رويت شد -محفظه موتور رويت نشد-اصل بر سلامت موتور و گيربكس قرار گرفت-خوردگي در بدنه رويت نشد و خط و خش جزئي دارد-وضعيت لاستيك ها مجموعا 55٪،مدارك بيمه رويت نشد، مدارك مالكيت رويت نشد(اصالت قابل بررسي)ارزيابي قيمت پايه در وضعيت موجود به مبلغ دومیليارد و سيصد میليون ريال معادل دویست و سي میليون تومان (2/300/000/000ريال) با توجه به جمیع جهات قیمت پایه خودرو مذکور با درنظر گرفتن هزینه های متعلقه به قيمت پايه در وضعيت موجود به مبلغ دومیليارد و سيصد میليون ريال معادل دویست و سي میليون تومان (2/300/000/000ريال)ارزیابی شده که بابت بخشی ازمحکوم به مذکورازطریق مزايده درمورخه 1401/11/23 راس ساعت8 الي 08/30 درنشاني تهران اتوبان محلاتي نبرد جنوبي جنب آتش نشاني وشهرداري(مجتمع قضايي خانواده يك تهران)ازطریق مزايده بفروش ميرسد.مزايده حضوري ودرحضورنماينده محترم دادستان ازقيمت پايه كارشناسي شروع وهركسي بيشترين قيمت پيشنهادي رااعلام نماييد به ايشان فروخته مي گردد.ده درصد قيمت پيشنهادي في المجلس ازبرنده مزايده اخذ والباقي ثمن مزايده حداكثرظرف مهلت يك ماه ازتاريخ مزايده به حساب 2171299011002 نزد بانك ملي شعبه غياثي واريز وقبض مربوطه تحويل اجراي احكام گرددودرغير اينصورت مبلغ ده درصداخذ شده ازبرنده مزايده به نفع دولت ضبط مي گرددومزايده باطل ميگردد.وخودرو موردمزايده پس ازتشريفات خاصي كه توسط برنده مزايده صورت مي گيرددبنام برنده مزايده انتقال مي گيرد.كساني كه به عمليات مزايده اعتراض دارند حداقل ظرف يك هفته پس ازمزايده اعتراض خودراكتبا تحويل اين اجرا نمايند.ضمنا چنانچه كساني مايل به بازديدازخودرو مي باشند ظرف پنج روزقبل از تاريخ مزايده دراين اجراحاضر تاترتيب بازديد توسط اين اجرا فراهم گردد وكليه هزينه هاي نقل وانتقال بر عهده برنده مزايده مي باشد.

دادورز شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران – برزنوني

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/23