خودرو سایپا تیپ SE131 رنگ سفید

1170000

توضیحات

شماره پرونده:
9709982667300511
شماره آگهی:
140168460000550729
شعبه صادر کننده:
شعبه دوم نيابت اجراي احكام مدني دادگاههاي عمومي تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهي مزايده اموال منقول نوبت اول

درراستای اجرای مفاد نيابت قضايي واصله از شهرستان ملارد بشماره 0101194 مورخ 30/9/1401 محکوم علیه جعفر نیک نفس محكوم است به ‌پــرداخت 350عدد سکه تمام بهار آزادی به عنـــوان محکوم بـــه در حـــق محکوم له آرزو مثقالی ونيز پرداخت مبلغ -ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق صندوق دولت كه در اين خصوص حسب تقاضاي محکوم له اموال منقولي به شرح نوع سواری سیستم سایپا تیپ SE131 شماره انتظامی 741ص34ایران55 مدل 1395 رنگ سفید شماره موتور 5548346 شماره شاسی 1200339 وضعیت خودرو هنگام بازدید خودرو با مشخصات مذکور بازدید بعمل آمد لبه درب موتور و گلگیر جلو راست دارای خط و خش می باشد .لاستیکهای جلو دارای 3درصد آج و لاستیکهای عقب حدود 40درصد آج دارد وضعیت تودوزی مرتب می باشد .سوئیچ خودرو جهت بازدید فنی شاسی و احیانا قطعات تعویض ارایه نگردید . از محکوم علیه توسط اين اجراء توقيف وبوسيله كارشناس رسمي دادگستري قيمت پايه آن جهت مزايده جمعاً به ارزش 1.170.000.000ریال معادل یکصد و هفده میلیون تومان ارزيابي وتعيين گرديده است. بنابراين مقرر گرديد اموال فوق الذكر در روز سه شنبه مورخ27/10/1401 از ساعت 11الي 11:30 از طريق مزايده حضوري در محل نگهداري اموال به نشاني : تهران- میدان فردوسی- خیابان انقلاب- بن بست شاهرود- ساختمان شماره 3 طبقه اول-اتاق مزایده شماره 7 به فروش برسد مزايده از قيمت پايه كارشناسي آغاز وبه كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد قيمت پيشنهادي في المجلس نقداً از خريدار اخذ و مابقي ثمن مزايده برابر ماده 129 قانون اجرای احکام مدنی تودیع نموده و قبض آن را به اين اجراء تسليم نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط خواهد شد و مزایده برای یکبار دیگر تجدید خواهدشد. هزينه نقل وانتقال به عهده خريدار می باشد.%61

تقی زاده

مدیراجراء مجتمع نیابت قضایی اجرای احکام مدنی دادگستری تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

27/10/1401