خودرو دنا

270000000

توضیحات

9909986748400015

140028460000086368
شعبه اجراي احكام مدني بخش صالح آباد استان همدان

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده ( نوبت اول )

 

در اجرای پرونده اجرایی کلاسه 9900047 مفتوح در شعبه اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی بخش صالح آباد محکوم علیه آقای حسن عزیزی محکوم است به پرداخت مبلغ 2.441.704.036 ریال به عنوان اصل خواسته در حق محکوم له آقای اصغر کیانی اصل لذا با توجه به اینکه محکوم علیه نسبت به پرداخت دین خود اقدام ننموده و یک دستگاه خودرو معرفی نموده است در مورخه 1400/09/09 ساعت ده الی ده و پانزده دقیقه اقدام به عملیات مزایده جهت تأدیه محکوم به می نماید ، معهذا کسانی که تمایل به شرکت در مزایده دارند می توانند در مدت 5 روز قبل از مزایده مال مشروح ذیل را در پارکینگ افشار سه راه صالح آباد ملاحظه نمایند. مزایده در دایره اجرای احکام دادگاه صالح آباد برگزار می گردد. شرح مال : يكدستگاه سواري دنامعمولي به شماره انتظامي323ط79يران28 . الف)مشخصات خودرو: نوع:سواري سيستم:دنا EF7تيپ : مدل:1395 رنگ:سفيدروغني شماره موتور: 0236528 417017 شماره شاسي: ب)شرح وضعيت واظهارنظركارشناسي: درتاريخ18/08/1400اينجانب كارشناس پرونده مذكوربه همراه خواهان آقاي اصغركياني اصل ازخودروي مذكوردرپاركينگ افشارشهرستان بهاربازديدبه عمل آورده كه دربررسي به عمل آمده ازوضعيت ظاهري وفني خودروشامل (اتاق وبدنه-موتور-لاستيك ورنگ كه همگي سالم وظاهرا”بي رنگ مي باشد) و همچنين بيمه نامه خودرو مورد بررسي قرارگرفت ، لذاقيمت خودرو درحال حاضر و براساس عرف عادله بازار به قيمت خودرو:2/700/000/000ريال معادل:270/000/000 تومان (دويست و هفتاد ميليون تومان) برآورد و تعيين قيمت مي گردد. بدیهی است برنده مزایده کسی است که بیشترین قیمت را پیشنهاد نماید که می بایست ده درصد را فی المجلس و مابقی را ظرف مدت کمتر از یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت نماید. در صورتی که برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای اموال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد.

 

مدیر اجرای احکام مدنی دادگاه عمومی صالح آباد

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخه 1400/09/09 ساعت ده الی ده و پانزده دقیقه