خودرو به دوو اسپرو اتوماتیک

1350000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920000452900
شماره آگهی:
140168460000637220
شعبه صادر کننده:
شعبه سوم اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيد مطهري تهران
تاریخ صدور:
1401/11/11
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

اگهی مزایده

بموجب پرونده کلاسه 0100232و دادنامه شماره 14016839002965385مورخ 1401/3/09 صادره از شعبه 200 دادگاه عمومی له ابوالفضل کاظمی قهی علیه نصراله محمد علی پور دایر برمطالبه خسارت و خسارت تاخیر تادیه به شرح دادنامه فوق الذکر با عنایت به اموال تعرفه شده از سوی محکوم علیه و ارزیابی توسط کارشناس رسمی دادگستری بشرح زیر توصیف و ارزیابی شده ومقرر است از ساعت9:00تا 9:30مورخ 1401/12/07در محل احرای احکام مجتمع قضایی شهید مطهری به ادرس تهران بزرگراه ایت الله سعیدی میدان معلم مجتمع قضایی شهیدمطهری ازقیمت 1/350/000/000ریال از قیمت مزایده بر طبق نظریه کارشناسی شروع میشود وبه هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد0 ده درصد وجه مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد0 در صورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید0سپرده وی پس از کسر هزینه ها مزایده به نفع صندوق دولت ضبط و مزایده تجدید میگردد0کلیه هزینه های نقل و انتقلال به عهده محکوم علیه است0 و از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند0 تا در اینصورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد0ضمنا طالبین شرکت در مزایده میتوانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع از این اجرا از مال مورد مزایده به ادرس تهران پارکینگ سالارچی مال مزایده خودرو به دوو اسپرو اتوماتیک به شماره انتظامی774 و76. ایران 99 در پارکینگ سالارچی گلکیر جلو و چپ رنگ شده است . اینه بغل راست شکسته است . گلگیر عقب راست رنگ شده است .جلو پنجره سمت راست شکسته است . سرگلگیر راست خوردگی دارد . چراغ خطرهای عقب اول گلگیر ان شکسته است – کف صندوق عقب ایزوگام شده است .و سپر عقب چپ از محل اتصال به بدنه جدا شده است .عاج لاستیکها 50 درصد است .ارزش خودرو براساس قیمت کارشناسی 1/350/000/000 ریال قیمت پایه مزایده ارزیابی و تعیین می گردداز طریق مزایده به فروش میرسد0

دادورز شعبه 200 دادگاه عمومی تهران درخشانی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/07