خودروی 405وخودرو تاکسی

650000000

توضیحات

شماره پرونده:
9709980232001091
شماره آگهی:
140068460000067866
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي شهيدمحلاتي تهران
تاریخ صدور:
1400/03/01
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

درخصوص پرونده اجرایی به شماره بایگانی 982847 صادره از شعبه 155 دادگاه عمومی تهران اردشیر جعفریان فرزند داغر و علیه ولی باقری فرزند هادی که محکوم علیه محکوم است به پرداخت 500/000/000ریال بابت اصل خواسته و مبلغ 16/972/000ریال هزینه دادرسی و پرداخت خسارت تأخیر و تأدیه بر اساس شاخص تورم بانک مرکزی در حق محکوم له و پرداخت نیم عشر در حق صندوق دولت که محکوم له در راستای وصول مطالبات خود مبادرت به توقیف اتومبیل پژو 405 ( جی ال ایکس آی ) به شماره انتظامی 876 ت 87 مدل 1388 به نام محکوم علیه را نموده و پس از ارجاع به کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف گردیده است . ششدانگ خودروی تاکسی به شماره انتظامی 876 ت 87 مدل 1388 پژو 405 ( جی ال ایکس آی ) ایران 33 با رنگ سبز فسفری دوگانه سوز به شماره شاسی 986547 و موتور به شماره 12488284478 اطاق و بدنه دارای خوردگی جزئی داشبورد سالم موتور سالم گیربکس سالم دیفرانسیل سالم صندلی و تودوزی درحدسال لاستیک ها (50%) متوقف در پارکینگ تختی افسریه به مبلغ 650/000/000ریال ارزیابی و مقرر شد در روز شنبه مورخ 1400/03/22 از ساعت 9 الی109 در دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی واقع در: تهران – بلوار نبرد – بلوار کوثر – جنب باغ گل از طریق مزایده به فروش برسد. مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد کند فروخته خواهد شد. ده درصد بهای مزایده فی المجلس و به صورت نقدی به عنوان سپرده از خریدار دریافت می شود و مابقی ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده به صورت قبض سپرده از خریدار دریافت خواهد شد. چنانچه برنده مزایده به هر دلیل در زمان مقرر، بهای مزایده را نپردازد ده درصد سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط می شود.

دادورز اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید محلاتی

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400.03.22 ساعت9