خودروی پراید هاچ بک رنگ سفید

850000000

توضیحات

شماره پرونده:
9509980241500043
شماره آگهی:
140168460000550718
شعبه صادر کننده:
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

آگهی مزایده خودرو نوبت اول

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 2/0100455/118ج از شعبه 118دادگاه حقوقی تهران -دادنامه 9500495مورخ 95/4/2- اجراییه 9500274مورخ 95/8/4محکوم له آقای جوادعبادی فرزندرضا– محکوم علیه آقای اندرانیک فرزند آرام –محکوم به فقط خسارت تاخیرتادیه 4/299/999/999ریال -هزینه کارشناسی 10/000/000ریال – نیم عشراجرای دولت 215/499/999ریال -ارزیابی خودروی پراید هاچ بک به شماره انتظامی 549ن37ایران 66به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

بسمه تعالی

شماره پرونده 0100455

اظهارنظر کارشناس در خصوص ارزیابی اتومبیل متعلق شعبه دوم 2 اجرای احکام دادگاه شهید باهنر اباذری

کد شماره انتظامی ایران 66 549 ن 37

نوع وسیله سواری هاچ بک

سیستم پراید

شماره موتور 3388918

شماره شاسی 5430089004544

مدل 1389

رنگ سفید

تعداد محور چرخ سیلندر 2 4 4

وضعت اطاق و بدنه 1 چراغ خطر عقب سمت چپ شکسته است 2 درب صندوق عقب خط و خش و رنگ پریدگی دارد 3 گلگیر جلو و عقب و درب عقب و رکاب سمت رااست خوردگی دارد 4 گلگیر جلو سمت چپ خوردگی و رنگ پریدگی دارد درب موتور رنگ پریدگی جزیی دارد

وضعیت موتور خاموش

وضعیت دستگاه انتقال نیرو قابل حرکت

قابل شماره گذاری میباشد

قیمت پایه کارشناسی 850/000/000 ریال معادل 85000000تومان

توضیحات

در تاریخ گزارش خودرو با وضعیت موجود قیمت گذاری شده است

بدلیل نبودن سوییچ خودرو تست فنی بعمل نیامد

خودرو در پارکینگ مهر اباد در تاریخ 7 شهریور 1401 بازدید شد

چنانچه خودرو از لحاظ موتوری و اتاق و شاسی مشکل قانونی داشته باشد نظریه قابل تجدید نظر خواهی میباشد 

تاریخ مزایده 1401/10/26ساعت 13الی 13/30

در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی فی المجلس به حساب سپرده الکترونیک در واحد مزایده مجتمع قضایی شهید باهنر اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید خودرو 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/26