خودروی سواری پژو TU5-206 مدل 94 رنگ سفید

2900000000

توضیحات

شماره پرونده:
140068920007460434
شماره آگهی:
140168460000598855
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم
تاریخ صدور:
1401/10/27
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده خودرو

به موجب اجرائیه 0001744مورخ 1400/02/25 صادره ازشعبه 234 دادگاه خانواده یک تهران درپرونده اجرایی 0004931 ث ج با موضوع مهریه می باشد محکوم علیه سيدرضا حسيني فرزند سید جعفر محکوم به پرداخت تعداد 112 عدد سکه تمام بهارآزادی وهزینه حج عمره بابت مهریه وپرداخت 1/823/000ریال بابت خسارت دادرسی در حق محکوم له خانم شهره سادات قریشی فرزندنوراله ونیم عشر دولتی در حق دولت میباشد. که حسب تقاضای محکوم لها در راستای وصول محکوم به از اموال محکوم علیه : خودروی سواری پژو به شماره انتظامی ایران 10 – 668 ل91 و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف وارزیابی شده است . 1- مشخصات فنی خودرو : خودروی سواری پژو TU5-206 مدل 94 رنگ سفید روغنی به شماره انتظامی ایران 10 – 668 ل91 و با شماره شاسی 489792 و با شماره موتور 0071228 -تعداد محور 4-تعداد چرخها 4 -سیلندر 2 وضعیت بازدید : درب موتورتعویضی است .هلالی گلگیر عقب چپ رنگ شدگی دارد . فلاپ زیر چراغهای جلو شکسته .عاج لاستیکها %75 ، کیلومتر 127308.وضعیت دستگاه انتقال نیرو ووضعیت موتور :سالم -آماده بکار . قابلیت شماره گذاری دارد نظریه : با عنایت به بازدید معموله و نظر به موارد فوق الاشاره و با توجه به برسی و استعلام بعمل آمده و وضعیت و نوسانات بازار و با لحاظ جمیع جهات موثر قیمت اتومبیل موصوف به مبلغ 2/900/000/000 ریال معادل دویست و نود میلیون تومان برآورد و ارزیابی میگردد. قیمت پایه با توجه به وضعیت خودرو وعرف بازار ونوسانات قیمت خودرو و9% ارزش افزوده بعهده خریدار است . خودرو در مورخ 1401/11/23 ساعت 8:30 الی 09:00 با حضور نماینده محترم دادستان در اتاق115 مزایده مجتمع قضایی خانواده یک تهران مستقر در طبقه هم کف ضلع جنوبی واقع در اتوبان شهید محلاتی – خ نبرد جنوبی – خ زمزم غربی مجتمع قضایی خانواده یک تهران به فروش برسد لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . و 10 درصد بهای پیش نهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ وخریدارباید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقیمانده ثمن مزایده اقدام نماید . دریافت فیش واریزی را به دفتر شعبه جهت ضم در پرونده تحویل نماید . درغیر این صورت 10درصد واریزی را پس از کسر هزینه اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5 روز قبل از مزایده با این شعبه مراجعه نمایند تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد. و هزینه نقل وانتقال طبق مقررات بایستی توسط خریدار پرداخت گردد.%

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/23