خودروی سواری پراید سایپا SE 131 مدل 94 رنگ نقره ای

1150000000

توضیحات

شماره پرونده:
9609980201501311
شماره آگهی:
140168460000554453
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالی

آگهی مزایده خودروی سواری پراید سایپا 131 SE مدل 1394 رنگ نقره ای متالیک

به موجب اجرائیه 140068420000508547مورخ 1400/06/07 صادره ازشعبه 245 دادگاه خانواده یک تهران درپرونده اجرایی 0002502 ث ج با موضوع مهریه می باشد محکوم علیهم آقایان محمد رضا و سهیل و خانم سحر همگی فرح زادی فرزندان رسول فرح زادی « وراث مرحوم رسول فرح زادی» محکوم به پرداخت تعداد 47/626 عدد سکه تمام بهارآزادی بعنوان مهریه میباشد.حق الوکاله وکیل طبق تعرفه درحق محکوم له خانم رقیه نورپورآقاقزی فرزندرحیم وپرداخت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت که حسب تقاضای محکوم لها در راستای وصول محکوم به از ماترک مرحوم رسول فرحزادی فرزندحسین از: خودروی سواری پراید سایپا SE 131 مدل 1394 رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی ایران 20 729 ل 13 که در مورخ 1401/09/13 توقیف فیزیکی شده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل توصیف وارزیابی شده است . 1- مشخصات فنی خودرو : خودروی سواری پراید سایپا SE 131 مدل 94 رنگ نقره ای متالیک به شماره انتظامی ایران 20 729 ل 13 و با شماره شاسی NAS411100F1147941 و با شماره موتور 5439690 – وضعیت بازدید : در بازدید اتومبیل مذکور که با موتور خاموش رویت گردید مشاهده گردید درب موتور و درب صندوق خوردگی قری دارد. رکاب چپ بازسازی و خوردگی و آسیب رنگ دارد . درب عقب راست خوردگی و آسیب رنگ دارد. درب جلو راست خوردگی دارد.درب عقب چپ و گلگیرعقب چپ خوردگی و آسیب رنگ دارد. درب راننده خوردگی دارد فاقد زه درب راننده بوده ، زه های سمت راست خسارتی است .گلگیرجلو چپ خوردگی خوردگی و آسیب رنگ خطی دارد.لاستیکها به مارک یزد تایر ، کویر تایر ، و بارز مستعمل میباشد. شیشه جلو شکسته است.ممیزات فنی با سوابق شماره گذاری مطابقت دارد و اتومبیل دارای اصالت است. نظریه : با عنایت به بازدید معموله و نظر به موارد فوق الاشاره و با توجه به برسی و استعلام بعمل آمده و وضعیت و نوسانات بازار و با لحاظ جمیع جهات موثر قیمت اتومبیل موصوف به مبلغ 1/150/000/000 ریال معادل یکصد و پانزده میلیون تومان برآورد و ارزیابی میگردد.که در مورخ 1401/10/26 ساعت 8:00 الی 08:30 با حضور نماینده محترم دادستان در اتاق115 مزایده مجتمع قضایی خانواده یک تهران مستقر در طبقه هم کف ضلع جنوبی واقع در اتوبان شهید محلاتی – خ نبرد جنوبی – خ زمزم غربی مجتمع قضایی خانواده یک تهران به فروش برسد لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد . و 10 درصد بهای پیش نهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ وخریدارباید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقیمانده ثمن مزایده اقدام نماید . دریافت فیش واریزی را به دفتر شعبه جهت ضم در پرونده تحویل نماید . درغیر این صورت 10درصد واریزی را پس از کسر هزینه اجرا به نفع دولت ضبط خواهد شد. اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند 5 روز قبل از مزایده با این شعبه مراجعه نمایند تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد. و هزینه نقل وانتقال طبق مقررات بایستی توسط خریدار پرداخت گردد.%

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/10/26