خودروی سواری پراید جی ال ایکس برنگ بژ مدل سال1386

550000000

توضیحات

شماره پرونده:
9809980283100118
شماره آگهی:
140168460000554532
شعبه صادر کننده:
شعبه 6 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 5 تهران
تاریخ صدور:
1401/10/08
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

 

نظر به اینکه بموجب دادنامه قطعی3963 مورخ1400/07/24 شعبه63دادگاه تجدید نظر استان تهران محکوم علیه آقای رضا اکبری پورفرزند حسین محکوم به ردمال در حق محکوم لهم گردیده است.لذا این اجرا در نظر دارد جلسه مزایده به منظور فروش شش دانگ یک دستگاه خودروی سواری پراید جی ال ایکس آی به شماره انتظامی662م91 -ایران99 برنگ بژ مدل سال1386 با وضعیت ظاهری:فاقد باطری ورادیو پخش وباندها ، سر دنده، جلو پنجره،فاقد گلگیر جلو سمت چپ ، اتاق دور زدگی و پوسیدگی دارد .سپر عقب شکسته است. درب صندوق عقب خط خوردگی شدید دارد.گلگیر های عقب هر دوسمت رنگ شده است .با توجه به نظریه کارشناسی مبلغ550/000/000 ریال معادل پنجاه وپنج میلیون تومان ارزیابی گردیده است. جلسه مزایده در تاریخ1401/11/04 ساعت13:00 در محل شعبه اجرای احکام برگزار می گردد.طالبین خرید می توانند سه روز قبل از مزایده از جهت دریافت نامه بازدید ازخودروکه در پارکینگ الغدیر واقع درکرج می باشد مراجعه وکسانی که قصد شرکت در مزایده را دارند، 10 درصد ازمبلغ ریالی را نقداً به همراه داشته ویا به حساب سپرده دادسرای ناحیه5 تهران واریز وفیش آنرا در جلسه ارائه نمایند وبرنده مزایده فردی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/11/04