خودروی سواری پراید تیپ sx 111 سایپارنگ سفید

1000000000

توضیحات

شماره پرونده:
140091920003530085
شماره آگهی:
140191460000525637
شعبه صادر کننده:
اجراي احكام مدني دادگستري ورامين
تاریخ صدور:
1401/10/07
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

به روزنامه رسمی کشور

آگهی مزایده نوبت اول(اموال منقول)

نظربه اینکه در پرونده اجرائی این شعبه به کلاسه :0101309

وبه موجب دادنامه قطعی 140191990016032545 اصداری از شعبه :4 حقوقی دادگستری ورامین محکوم علیه آقای سید مهدی داورزنی فرزند سید جعفر محکوم گردیده به پرداخت 14 سکه تمام بهار آزادی ومبلغ 5/085/000 تومان هزینه دادرسی در حق محکوم له خانم سحر سادات ابراهیمی ونیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ومحکوم له جهت استیفاء محکوم به خودروی محکوم علیه را به شرح زیر توقیف وکارشناسی نموده :مشخصات وسیله نقلیه :خودروی سواری پراید تیپ sx 111 سایپا به شماره انتظامی 30 ایران 739 ط 22 رنگ سفید ،مدل 1390 به شماره موتور 4058498 و وضعیت فنی وظاهری وسیله نقلیه :درب عقب چپ ، درب عقب راست،درب جلو چپ،درب جلو راست،گلگیر عقب ،چپ وراست وکاپوت جلو وسینی جلو سابقه صافکاری ونقاشی دارد به علت عدم امکان حرکت وسیله نقلیه مذکور وضعیت موتور وگیربکس بررسی نگردید.

نظریه :با عنایت به مراتب فوق قیمت کارشناسی خودرو وسواری سایپا ایران 30- 739 ط 22 در زمان بازدید مبلغ یکصد میلیون تومان معادل یک میلیارد ریال برآورد می گردد.

 مقرر گردید خودروی موصوف برای روز سه شنبه 1401/11/4 راس ساعت 9:30 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری ورامین و با حضور نماینده محترم دادستان ازطریق مزایده به فروش برسد مزایده ازقیمت کارشناسی شروع وبه هر شخص حقیقی یاحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده خواندگان است طرفین می توانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تارسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد،ضمناً طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف پنج روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا ازخودرو مورد مزایده بازدید نمایند. 

اطلاعات بیشتر

مهلت

 1401/11/4