خودروی سواری دوو مدل 1381رنگ کرم بژ

900000000

توضیحات

شماره پرونده:
140191920005659338
شماره آگهی:
140191460000592473
شعبه صادر کننده:
شعبه اول اجراي احكام شوراي حل اختلاف شهرستان شهر ري
تاریخ صدور:
1401/11/10
موضوع آگهی:
موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )
متن آگهی:

بسمه تعالي

به موجب پرونده اجرایی کلاسه فوق الذکر محکوم علیه حسین محمدي زنوزاقدم محکوم است به پرداخت 958/139/534 ریال بابت محکوم به در حق فروزان رضائي و همچنین مبلغ 47/906/976 بابت نیم عشر دولتی با توجه به توقیف خودروی سواری دوو به پلاک انتظامی ایران 10- 98ب 335تیپ سی یلو مدل 1381رنگ کرم پژ متالیک شماره موتور 00547H اولا در اثر افتاب وباد وخاک در لحظه بازدید نیاز به بازسازی رنگی دارد از طرف بدنه خوردگی دارد وباید بازسازی شود 2-موتور سوئیچ در دسترس نبود به علت طولانی بودن خواب وسیله وفعال نبودن با طری روشن کردن وسیله مقدور نبود برابر اظهارات مسئول پارکینگ این وسیله قبلا از توقیف به علت دود زائی به پارکینگ منتقل گردیده در هر حال بازدید مقدور نگردید 3- گریبکس هم بازدید نگردید 4- سپرها نیاز به بازسازی دارد 5- شیشه ها واینه ها وداشبورد وصندلی ها ظاهرا نسبت به مدل سالم بوده است 6- لاستیک صفر- بیمه خلافی و عوارض روئت نگردید متعلق به خوانده و حسب تقاضای محکوم له اموال مذکور از طریق مزایده فروش میرسد. اموال مذکور بدون در نظر گرفتن دیون احتمالی توسط کارشناس رسمی دادگستری به میزان900/000/000 ریال ارزیابی شده است. مزایده در تاریخ 1401/12/02 ساعت 12 صبح در محل اجرا احکام مدنی شورای حل اختلاف شهرری برگزار میگردد.

مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به بالاترین پیششنهاد واگذار میشود.ده درصد مبلغ مزایده فی المجلس از خریدار اخذ میشود و مابقی مبلغ مزایده نیز حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ مزایده وصول خواهد شد چنانچه خریدار ظرف مهلت مقرر نسبت به پرداخت مابقی ثمن مزایده اقدام ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. ضمنا کلیه هزینه های انتقال مورد مزایده بر عهده خریدار میباشد.همراه داشتن شناسنامه عکس دار یا کارت شناسایی عکس دار یا کارت شناسایی معتبر جهت شرکت در مزایده الزامی است

استان تهران – شهرري- ميدان هادي ساعي- خيابان شهيد آويني- كوچه شهيد عبداللهي- جنب كلانتري 131 – ساعت كار : 8 الي 12

اطلاعات بیشتر

مهلت

1401/12/02