خودروی سواری تویوتا کرونا

305000

توضیحات

9909980200301433

140068460000490417
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم

1400/10/04

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول))       

اجرای احکام شعبه 233 دادگاه خانواده 1 تهران در نظردارد به موجب اجراییه  شماره483932 مورخ1400/6/2 صادره از شعبه 233 طی پرونده اجرا به کلاسه0002425 برله خانم شهين شاه پسندمشهدي به طرفیت محکوم علیه تكاور قهري صارمي – زهرا قهري صارمي – تكين قهري صارمي – علي قهري صارمی   ورثه مرحوم سیامک قهری صارمی که محکوم اند به پرداخت مبلغ 57/000/000تومان  اجرت المثل وهزینه  دادرسی به مبلغ 250/000 تومان و هزینه نیم عشر دولتی به مبلغ2/850/000 تومان ،وهزینه کارشناسی 300/000هزارتومان وهزینه کارشناسی در مرحله اجرا 500/000تومان خودرو  سواری تویوتا کرونا  به شماره 919 ط53 ایران44 را معرفی نموده که پس از توقیف از طریق این اجرا توسط کارشناس رسمی دادگستری کارشناسی و نظریه بدین شرح می باشد : خودروی مذکور سواری تویوتا کرونا  شماره شاسی 626230وشماره موتور 1404760 مدل1977سفیدبا سوخت بنزین چها رسیلندر ، طبق بازدید بعمل آمده سواری مورد نظر مستعمل وچندین سال متوقف  وکار نکرده است  .لاستیک  ها استهلاک 100درصد وباطری  مستهلک وازبین رفته بوده بدنه خودرو  دور تا دور خوردگی  وتصادفی  وزنگ زدگی  داشته  ونیاز به بازسازی  اساسی دارد  خودرو بصورت موتور خاموش بازدید گردیده  بیمه نامه مشاهده نگردید تودوزی خودرو مستعمل  ودر حد مدل خودرو بوده  است  .با عنایت به جمیع مراتب مشروحه و در نظر گرفتن سایر عوامل موثر در موضوع و بدون در نظر گرفتن هر گونه دیون و قابل انتقال بودن و تعمیرات احتمالی اساسی خودرو ارزش آن 305.000.000 ریال معادل سی  میلیون وپانصد هزار  تومان برآورد و اعلام می گردد. لذا بنا به دستور ریاست محترم اجرای احکام شعبه بایستی خودروی مذکور از طریق مزایده عمومی روز سه شنبه مورخ 1400/10/28 راس ساعت 8:30 الی 9:00 در اتاق مزایده مجتمع قضایی خانواده یک تهران واقع در تهران- اتوبان شهید محلاتی – خ نبرد جنوبی جنب آتش نشانی مجتمع قضایی خانواده 1 طبقه همکف در حضور نماینده محترم دادستان بفروش برسد. بالاترین پیشنهاد دهنده قیمت در روز مزایده برنده مزایده محسوب خواهد شد و 10 درصد بهای پیشنهادی را فی المجلس نقدا پرداخت مینماید و خریدار مکلف است ظرف مدت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع الباقی ثمن مورد مزایده اقدام نماید در غیر اینصورت وجه تودیعی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع صندوق دولت ضبط خواهد شد. متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر ظرف مدت 5 روز قبل از مزایده به اجرای احکام دادگاه عمومی حقوقی تهران (خانواده 1) مراجعه نمایند. هزینه های نقل و انتقال وفق مقررات قانونی پرداخت خواهد شد.

دادورز اجرای احکام دادگاه خانواده یک تهران-

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/10/28 راس ساعت 8:30 الی 9:00