خودروی سمندال ایکس

820000000

توضیحات

9709983030901154

140001460000145804
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه9900508  این اجرا ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه4 دادگستری له محمد رضا جعفری با وکالت آقای رامین شجاعی وعلیه داود محمدی سادات که محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ2105996422 ريال در حق محکوم له ومبلغ 105299821 ریال نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال غیر متعلق به محکوم علیه شامل خودروی سمند به شماره انتظامی  ایران 30 157 ل 39 از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ 1400/11/2 از ساعت 8 الی 8:30 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ 820000000 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  : مشخصات خودرو :  بشماره انتظامی  ایران 30  157 ل 39  نوع:  سواری  سیستم و تیپ : سمند ال ایکس مدل : 1386  رنگ : خاکستری متالیک  شماره شاسی : 12486094916  شماره موتور :  73298698  تعداد چرخ :  چهار چرخ  تعداد محور :  دو محور  تعداد سیلندر  : چهار سیلندر  نوع سوخت : بنزین  ظرفیت : پنج نفر  وضعیت ظاهری و فنی خودرو ( در بازدید ) :  اطاق و بدنه : دور رنگ می باشد داشبورت : سالم صندلی و تودوزی : سالم  تجهیزات : –  نقایص ظاهری : بدون خط و خش  دور رنگ می باشد موتور : پس از روشن نمودن  گیربکس :  –  دیفرانسیل : –  خودرو در لحظه بازدید سالم به نظر می رسید تایر ها :  80% دارد  ارزش پایه خودرو  :  باعنایت به مراتب فوق همچنین میزان استهلاک بر مبنای سال تولید و کیلومتر کارکرد قیمت خودرو مبلغ 820000000 ریال معادل هشتاد و دو میلیون تومان  به نظر میرسد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ 1400/11/2 از ساعت 8 الی 8:30