خودروی تاکسی سواری پژو405جی ال ایکس

172000000

توضیحات

8909980200400693

140068460000498426
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم

1400/10/07

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده یک دستگاه خودروی تاکسی سواری پژو 405 جی ال ایکس

به موجب دادنامه شماره8909970200401053صادره از شعبه 234 دادگاه خانواده یک تهران محکوم علیه مرحوم آقای حمید رضا علی نیا نوارسطلی  فرزند رمضانعلی و به تبع آن ورثه صغیر او پارسا علی نیای نواسطلی فرزند حمید رضا با قیومیت آقای حسین حسینی فرزند ابوالقاسم )  محکوم است به پرداخت تعداد 1352 قطعه تمام سکه بهارآزادی در حق محکوم له  خانم پری  دهقانی  فرزند احمد ومبلغ 255/000تومان بابت  نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت ، حسب درخواست محکوم له از محل ماترک مرحوم درراستای وصول محکوم به یک دستگاه خودروی تاکسی سواری پژو405 از طریق پلیس راهور توقیف شده است وتوسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده که نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد :

1-خودروی تاکسی سواری پژو405جی ال ایکس و دو گانه سوز به شماره انتظامی637ت63 ایران 22 مدل1395 از نظر فنی موتور و اتاق اصل برسلامت می باشد  وضعیت لاستیکها حدود60درصد وشماره کیلومتر119/423را نشان می دهددرصد استهلاک 30درصد تعیین می گرددارزیابی قیمت پایه در وضعیت توصیفی به مبلغ یک میلیارد وهفتصد و بیست میلیون  ریال معادل 172/000/000تومان می باشد.

لذا مقررشد خودروی مذکور از طریق مزایده در روز یکشنبه به تاریخ 1400/11/3از ساعت 8/30 لغایت 9 با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک مستقر درطبقه همکف ضلع جنوبی مجتمع قضایی خانواده یک واقع در خیابان نبرد جنوبی ـــ جنب شهرداری منطقه 14 بفروش برسد.

مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. و ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برندۀ مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقی مانده ثمن مزایده اقدام نماید واصل قبوض پرداختی را ضم سابقه اجرایی نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد گردید.

.هزینه نقل و انتقال طبق مقررات بر عهده برنده مزایده میباشد.

دادورز اجرای احکام دادگاه خانواده یک تهران-کنجکاو

اطلاعات بیشتر

مهلت

1400/11/3از ساعت 8/30 لغایت 9