خودروچانگان EADo

2800000000

توضیحات

140001920000152241

140001460000149808
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه 00001027  این اجرا ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه  1 دادگستری فردیس  له مجید خرسندی کلور – محمد الوند نژاد وعلیه رضا باتوانی – کیمیا با توانی که محکوم علیه محکوم است  به پرداخت مبلغ-/2/617/988/770 ريال بابت اصل خواسته در حق محکوم له ومبلغ -/130/899/438  ریال نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال منقول متعلق به خودرو به شماره انتظامی 38  773 هـ 95 از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ 5/11/1400 از ساعت 11 الی 12 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ -/2/800/000/000 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود وبه هر شخص حقیقی وحقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نماید که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  : مشخصات خودرو :  بشماره انتظامی  ایران 38  773 هـ 95  نوع:  سواری  سیستم و تیپ : چانگان EADo مدل : 2015  رنگ : مشکی  شماره شاسی : 955304  شماره موتور :  478475515  تعداد چرخ :  چهار چرخ  تعداد محور :  دو محور  تعداد سیلندر  : چهار سیلندر  نوع سوخت : بنزین  ظرفیت : چهار نفر  وضعیت ظاهری و فنی خودرو ( در بازدید ) :  اطاق و بدنه : سالم است / سپر جلو شکستگی دارد  داشبورت : سالم است صندلی و تودوزی : سالم  – روکش چرم  تجهیزات : نداکارخانه ای – اتوماتیک نقایص ظاهری : در اثر تابش آفتاب دارای رنگ و سوختگی و آفتاب سوختگی می باشد موتور : سالم است  گیربکس :  سالم است  دیفرانسیل : سالم است  تایر ها :  20% آج دارد  توضیحات : برابر استعلام بعمل آمده از سامانه بیمه خودروی فوق تا تاریخ 13/9/1400 دارای بیمه نامه شخص ثالث و دارای اعتبار می باشد و مبلغ -/35/000/000 ریال بابت تمدید الزامیست که از مبلغ کارشناسی کسر گردید ارزش پایه خودرو  :  باعنایت به مراتب فوق همچنین میزان استهلاک بر مبنای سال تولید و کیلومتر کارکرد قیمت خودرو مبلغ -/2/800/000/000 ریال  معادل دویست و هشتاد میلیون تومان به نظر میرسد .

دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس- اعظم پور

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخ 5/11/1400 از ساعت 11 الی 12