خودروپیکان1600

رایگان

توضیحات

9809982610600102

140001460000144128
شعبه چهارم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهــي مزايده امــوال منــقول – نوبت اول

  بموجب پرونده اجرایی كلاسه 9901013  صادره از شعبه 6 دادگاه حقوقی کرج  محکوم علیه محمود نوروزی فرزند آقاحسین  محکوم است به پرداخت  مبلغ 240/614/192/1ریال بابت محکوم به درحق محکوم له مرتضی عباس زاده فرزند بهروز  ومبلغ 712/630/59  ريال نيم عشر دولتي . با توجه به اينكه اجراييه به محكوم عليه ابلاغ گرديده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به درخواست محكوم له و به منظور استيفاي  محكوم به و هزينه هاي اجرايي  اموال محكوم علیه برابرمتن اگهی و نظریه کارشناسی از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس دادگستري كرج بشرح ذيل توصيف و ارزيابي شده و مقرر گرديده در مورخ  28/10/1400  از ساعت 9 الي 10 صبح در محل اجراي احكام مدني شعبه دادگستري كرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده خودروی سواری وانت پیکان 1600 سفید رنگ به شماره انتظامی 68  ایران 387ج37از قيمت 000/000/400 ريال طبق نظريه كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص  حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد . ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي  تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد . در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده راپرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.كليه هزينه هاي نقل و انتقال بعهده محكوم عليه است.كه از محل فروش پرداخت خواهد شد.طرفين ميتوانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طا لبين بشركت در مزايده ميتوانند ظرف 5 روز  قبل از مزايده با اطلاع از مال مورد مزايده بازديد نمايند. مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

با احترام ، عطف به نامه به شماره 9901013 مورخ 15/9/1400 و به استناد مدارک ارائه شده ، بدینوسیله مشخصات خودرو بازدید شده و نتیجه ارزیابی آن به شرح زیر به آگاهی می رساند :

الف – مشخصات خودرو

شماره انتظامی : 387 ج 37 ایران 68            مدل : 1382          تعداد چرخ  : چهار

نوع : وانت                تعداد سیلندر : 4                تعداد محور :  دو

سیستم و تیپ : پیکان 1600      نوع سوخت : بنزین                شماره موتور :

رنگ : سفید روغنی                ظرفیت : 750 کیلوگرم                    شماره شاسی :

ب- وضعیت ظاهری و فنی خودرو (در زمان بازدید)

اطاق (بدنه) : دچار تصادف و آسیب دیدگی است                        موتور : فعلا خاموش – نیاز به بازدید و سرویس های فنی را دارد.

داشبورد : کارکرده                                  گیربکس : فعلا خاموش – نیاز به بازدید و سرویس های فنی را دارد.

صندلی و تودوزی : کارکرده                    دیفرانسیل : نیاز به بازدید و سرویس های فنی را دارد.

تجهیزات (airbag-ABS): —-                    لاستیک ها : کارکرده – 50% دچار استهلاک شده اند.

رنگ اطاق :   

نقایص ظاهری از قبیل شیشه ها ، چراغ ها ، سپر ها و …. : دارد

در ارتباط با خودرهای متعلق به دولت

*درصد استهلاک خودرو 50 % قابلیت شماره گذاری    دارد                **خودروهای مذکور قابلیت بازسازی  دارد     

توضیحات : وانت پیکان شماره انتظامی : 387 ج 37 ایران 68  مدت مدیدی است در پارکینگ متوقف و بلااستفاده است. اطاق و بدنه آثار تصادف دارد . رنگ اطاق و بدنه آسیب دیده است . موتور و گیربکس خاموش ، نیاز به بازدید و سرویس های فنی را دارد.

ج – ارزش پایه خودرو

با عنایت به ارزیابی انجام شده ، ارزش پایه اتومبیل فوق در حال حاضر

000/000/400 ریال معادل چهل میلیون تومان معادل چهارصد میلیون ریال تمام

 

دادورز شعبه چهارم اجرای احکام مدنی دادگستری کرج – محمدحسین شکوری

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخ  28/10/1400  از ساعت 9 الي 10 صبح