خودروپژو207

1980000000

توضیحات

9609980227000573

140068460000519532
شعبه سوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال منقول(نوبت اول)

  بموجب دادنامه شماره 9609970227000962 صادره از شعبه 10 دادگاه عمومي تهران  له عباس عزیزمحمدی عليه داریوش ملکی كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 3/452/614/870 ريال بابت کل محکوم به  و مبلغ 172/630/743 ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق دولت گرديده كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له یکدستگاه خودرو به شرح زیرمتعلق به محكوم عليه حسب اعلام محكوم له توسط اين اجراء توقيف و بوسيله كارشناس رسمي دادگستري بشرح ذيل توصيف و ارزيابي گرديده است.

محل خودرو: جاده فدیم کرج خیابان 52 پارکینگ چیتگر

نوع دستگاه : سواری پژو

تیپ : 207i

مدل : 1390

رنگ : سفید روغنی

شماره انتظامی : 28 ن 786 ایران55

موتور : درحالت خاموش بازدید شد

گیربکس : اتوماتیک – نیاز به تست دارد

شاسی ، بدنه و سپرها : دارای خط و خش ، سالم ، سالم دارای خط و خش اطراف بدنه

لاستیکها و قالپاق: نوددرصد آج دارداما بدلیل توقف طولانی مدت زیر آفتاب نیاز به تعویض دارند.

جک ، زاپغاس و آچارچرخ مستعمل دارد

شیشه ها: سالم

آینه های بیرونی : سالم

تودوزی: سالم ، دارای روکش صندلی

تیغه های برف پاک کن : فرسوده نیاز به تعویض دارد

چراغهای جلو وعقب : بدلیل توقف طولانی مدت در پارکینگ آفتاب سوخته و مات شده اغست

کولر و رادیو پخش و دزدگیر: فابریک

باطری: اسقاط و نیاز به تعویض دارد

سایر توضیحات: 1-طبق استعلام واصله از پلیس راهور ، مشخصات مالک آقای داریوش ملکی اعلام شده است 2-خودرو فاقد بیمه نامه شخص ثالث معتبر می باشد.

وضعیت اسناد و مدارک: دارد

قیمت پایه کارشناسی: یک میلیاردو نهصدو هشتاد میلیون ریال معادل یکصدو نودو هشت میلیون تومان تمام (1/980/000/000ریال)  

مقرر گرديد :

ششدانگ خودرو فوق الذکر در روزشنبه مورخه1400/11/16 از ساعت 13الي 13/30 از طريق مزايده حضوري در جاده فدیم کرج خیابان 52 پارکینگ چیتگر مزايده از قيمت پايه كارشناسي 1/980/000/000ریال شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

روزشنبه مورخه1400/11/16 از ساعت 13الي 13/30