خودروپژو206_خودروپرایدهاچ بک

1070000000

توضیحات

140050920001178334

140050460000130644
شعبه 1 اجراي احكام مدني شهرستان كنگاور

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهی مزایده اموال منقول

درپرونده کلاسه 0000384 اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان کنگاور  محکوم علیه محمد رضا روزبهانی فرزند علی محرم محکوم است به پرداخت 40 عدد سکه طلای تمام بهار آزادی(طرح جدید) درحق خواهان وپرداخت نیم عشر دولتی درحق صندوق دولت.. از باب قاعده تسبیب مستند به ماده 519 از قانون آئین دادرسی مدنی خوانده مکلف است مبلغ  95000 ریال بابت هزینه دادرسی در دفتر خدمات قضائی  و مبلغ 3000000 ریال بابت حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق محکوم له خانم شبنم اشرفی فرزند حسن پرداخت نماید. و نیم عشر دولتی در حق صندوق دولت.

که نهایتاً با توجه به عدم سازش طرفین و عدم پرداخت محکوم به از طرف محکوم علیه و توقیف اموال نامبرده در اجرای مادتین 114و118و137و139قانون اجرای احکام مدنی وبه شرح ذیل مبادرت به صدور آگهی مزایده وقیمتی که مزایده از آن شروع می شود به شرح ذیل نموده است : مورد مزایده عبارت است از دو دستگاه خودرو به شرح ذیل:

1- خودرو پژو 206 به شماره انتظامی 38ص915ایران 29 مدل 1384 دارای آفتاب سوختگی رنگ اتاق که به قیمت 820/000/000 ریال معادل هشتاد و دو میلیون تومان ارزیابی گردیده است.

2-خودرو پژو هاچ بک تیپ 206 tu5 به شماره پلاک 59ص125ایران 29 مدل1395 به رنگ آبی متالیک که قسمت جلو و سقف تصادفی و موتور خاموش و گیربکس و دیفرانسیل نیاز به بررسی در تعمیرگاه دارد از قسمت سقف سمت راست و گلگیر عقب راست و کلاف دور شیشه و درب جلو چپ دچار تصادف،فاقد سپر جلو،کاپوت جلو،سینی جلو،گلگیر های جلو چپ و راست، رادیاتور آب و کولر،صندلی،چرخ های جلو،زاپاس و شیشه جلو میباشد.وضعیت بیمه نامه نا مشخص است.که به قیمت 1/070/000/000 ریال معادل یکصدو و هفت میلیون تومان ارزیابی گردیده است.

تاریخ و ساعت و محل مزایده در اجرای مواد115و117و119قانون اجرای احکام مدنی تاریخ 1400/11/10 ساعت 9 صبح در شعبه اجرای احکام مدنی دادگستری اعلام می گردد.بدیهی است اموال مورد مزایده به کسی تعلق می گیرد که بیشترین قیمت را پیشنهاد داده باشد.در ضمن متقاضیان شرکت در مزایده می توانند ظرف 5روز قبل از تاریخ مزایده از اموال مذکور در آدرس اعلامی بازدید نمایند.برنده مزایده باید 10درصد بها را فی المجلس و مابقی را ظرف حداکثر مدت یکماه پرداخت نمایند./.

 

مدیردفتر واحد اجراي احكام مدني دادگستری  شهرستان كنگاور – مجتبي رضائي

 

استان كرمانشاه – شهرستان كنگاور – بلوار شهيد چمران – ابتداي شهرك مهردشت

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 1400/11/10 ساعت 9 صبح