خودروپژوپارس

600000000

توضیحات

9909982614800774

140001460000147604
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

 

 

آگهی مزایده اموال غیر  منقول –اول

بموجب پرونده کلاسه 0000080صادره از شعبهدادگاه عمومی حقوقی  کرج له :بهرنگ عرفان علیه  :  فرامرز حذر خانی محکوم علیه محکوم است به پرداخت 484/479/448  ریال در حق محکوم له و مبلغ 24/223/972درصد عشر دولتی  با توجه با اینکه اجراییه صادره به محکوم علیه افلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده است بنا به درخواست محکوم له ب منظور استیفای محکوم به و هزینه اجرایی  اموال متعلق  به نامبرده از سوی این اجرا توقیف و توسط کارشناس دادگستری  به شرح ذیل توصیف و ارزیابی شده و مقرر گردیده از طریق مزایده در مورخ 11400/10/28از ساعت 9 صبح تا 10در محل اجرای احکام مدنی شعبه 5 دادگستری کرج از طریق مزایده بفروش برسد. مزایده از قیمت 600/000/000 ریال  طبق نظریه کارشناس شروع و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را بدهد فروخته خواهد شد. ده درصد از وجه مزایده را فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ و الباقی وجه مزایده ظرف یک ماه از وی وصول و پس از انجام مراحل قانونی و صدور حکم تملیک مورد مزایده به نام خریدار منتقل خواهد شد. در صورتی که در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه های مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید می گردد. کلیه هزینه های نقل وانتقال بعهده محکوم علیه است که از محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین    می توانند مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد مزایده بنام خریدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبین شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده بااطلاع از مال مورد مزایده بازدید نمایند.

مال مورد مزایده و بهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است:

 

با احترام در اجرای قرار صادره از سوی آن مرجع محترم قضایی اینجانب کارشناس منتخب پرونده کارشناسی را با شماره 990998261480074 در مورخ 1400/10/01  دریافت و از خودرو سواری پژو پارس به شماره انتظامی 253 ن 37 ایران 68 در پارکینگ عوارضی بازدید نموده و نظریه کارشناسی خود را به شرح ذیل انشا و به حضور تقدیم مینمایم.

مشخصات اسنادی خودرو :

نوع:سواری    سیستم :پژو    تیپ:پارس    پلاک انتظامی : 253ن37 ایران 68 

مدل:1382    رنگ:مشکی    شماره موتور :22828210126    شماره شاسی: 82809364

مشخصات ظاهری خودرو :

میزان استهلاک لاستیک در حد 40 درصد خودرو یگانه شرکتی تمام چراغ ها سالم تمام شیشه های خودرو سالم بوده و دارای صندلی ها با روکش پارچه ای میباشند رودری ها سالم سیستم موتور و گیربکس سالم به نظر میرسد و خودرو قابل حرکت جابجایی میباشد به میزان دو ماه است که خودرو در پارکینگ بوده و کیلومتر خودرو 223928 است و باطری سالم و سپر جلو عقب شکسته و گلگیر سمت چپ  کمی سایده شده کاپوت دارای رنگ ریختگی و رنگ شده آیینه سمت چپ شکسته و لاستیک زاپاس 80 درصد مستهلک است جلو عقب خودرو تصادفی بوده که

 

طوری که خودرو نیاز به شاسی بوده است شیشه عقب و شیشه جلو تعویض شده است سقف رنگ شده است .

برآورد قیمت :

با عنایت به موارد گفته شده در بالا و با در نظر گرفتن این نکته که علیرغم اینکه مدل ساخت 1382 میباشد و سایر مواردی که بر روی قیمت خودروی فوق در مزایده مهم بوده در مجموع قیمت عادلانه خودروی فوق در بازار کنونی 600/000/000  ریال برآورد و تعیین میگردد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخ 11400/10/28از ساعت 9 صبح تا 10