خودروپژوپارس

1050000000

توضیحات

9709980350901196

140009460000190453
شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان برخوار

1400/08/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده و فروش اموال منقول

شعبه اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان برخوار در نظر دارد در خصوص پرونده به شماره 0000198 اين اجرا موضوع محكوميت خانم اكرم درويش ديزاوند فرزند علي اصغر  ، به پرداخت مبلغ  1/560/712/636 ريال در حق محكوم له آقاي بسم الله رمضاني ،وهمچنين پرداخت مبلغ  78/035/631ريال بابت حق الاجرا جلسه مزايده اي با عنوان فروش اقلام زير در تاريخ 1400/09/17ساعت 11صبح در محل دادگستري برخوار دفتر اجراي احكام برگزار نمايد طالبين خريد ميتوانند پنج روز قبل از مزايده از اموال به شرح زير واقع در پاركينگ امير دولت آباد بازديد نمايند. مزايده از مبلغ ارزيابي شده شروع و برنده كسي است كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد و حداقل ده درصد  مبلغ مورد مزايده را  به حساب سپرده دادگستري واريز نموده و يا چك تضميني به ميزان فوق ارائه نمايد و تسليم مال پس از پرداخت تمام بهاي آن صورت خواهد گرفت و هزينه هاي اجرايي بر عهده محكوم عليه مي باشد.

الف) مشخصات خودرو: شماره انتظامی 887 ط 94 ایران 32

سیستم: پژو    تیپ: پارس    کاربری: سواری    مدل: 1393    رنگ: سفید  ظرفیت: 5 نفر    تعداد چرخ: 4    شماره شاسی: EH116081شماره موتور: K0401651 سوخت: بنزین  تعداد سیلندر: 4 تعداد محور: 2

ب) وضعیت خودرو:

از لحاظ فنی (در زمان بازدید) اتاق و بدنه: درب عقب سمت راننده تعویض گردیده، گلگیر عقب سمت چپ دارای رنگ آمیزی و درب موتور و گلگیر جلو سمت راست تعویض گردیده است، سینی عقب دارای خوردگی و رنگ آمیزی شده است، سرشاسی های جلو دارای آثار برخورد میباشد. دور گلگیر عقب سمت راست دارای آثار برخورد بصورت جزئی که نیاز به صافکاری و رنگ آمیزی میباشد.

موتور و گیربکس مستعمل میباشد.فاقد باطری میباشد. شیشه جلو شکسته شده است. صندلی جلو سمت چپ (راننده) شکسته میباشد.کیلومتر در زمان بازدید خراب بوده است. سپر جلو بایستی کامل تعویض گردد. رویه دربها از داخل بایستی تعویض گردد.وضعیت لاستیک ها 20 درصد قابلیت کار داشته اند. چراغ جلو سمت چپ بایستی تعویض گردد.

ج) ارزش خودرو:

با توجه به شرایط مندرج در بند ب پایه قیمت گذاری خودرو موصوف مبلغ 1/050/000/000ريال برآورد میگردد.

 

 

                                                اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان برخوار

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاريخ 1400/09/17ساعت 11صبح