خودروپورشه ماکان

4040000000

توضیحات

9409980226400075

140068460000510342
شعبه دوم اجراي احكام مجتمع قضايي شهيد بهشتي تهران

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال منقول

موجب اجراییه شماره 9710420226400118 مورخ 1397/4/31پرونده اجرايي كلاسه 9409980226400075صادره از شعبه 4 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی شماره بایگانی پرونده اجرایی 980708 /2 له بانک صادرات ایران عليه  مهری نجفی كه محكوم عليه محكوم است به پرداخت مبلغ 889/452/000/000 ريال بابت اصل خواسته و مبلغ 31/130/820/000 ريال هزينه دادرسي و مبلغ 7/472/124/368/098ريال خسارت تاخير تاديه و مبلغ 200/000/000ريال حق الوكاله و مبلغ 115/200/000 ریال هزینه کارشناسی در حق محكوم له و مبلغ  419/645/359/404ريال بابت نيم عشر اجرايي در حق دولت گرديده كه در اين خصوص حسب تقاضاي محكوم له قرار کارشناسی به شماره ابلاغیه 140068100027559626 مورخ 1400/05/24 به شماره پرونده 9409980226400075 و به شماره بایگانی 980708  مبنی بر ارزیابی یک دستگاه خودروی پورشه ماکان متوقف در پارکینگ توحید واقع در خیابان محمدعلی جناح انتهای خیابان شهید گلاب بدینوسیله گزارش بازدید و کارشناسی خودروی مورد نظر به شرح زیر انجام گردید بدلیل عدم همکاری وکیل مالک و حضور ایشان یا نماینده مالک در زمان بازدید هیئت سه نفره کارشناسی از خودروی مورد نظر متاسفانه هیچ گونه همکاری در این خصوص از سوی مالک خودرو صورت نپذیرفته و لذا خودرو به صورت خاموش مورد بازدید قرار گرفت.

 مشخصات خودرو :

نوع و تیپ خودرو : سواری پورشه ماکان

مدل : 2017

رنگ : مشکی متالیک

شماره شاسی : WP1ZZZQ5ZHLB05519

شماره موتور : cyp041528

شماره پلاک انتظامی : 231د 74/ ایران 88

وضعیت ظاهری و فنی :

وضعیت ظاهری :

به دلیل عدم امکان دسترسی به سوییچ خودرو امکان استارت کردن موتور و بررسی وضعیت فنی و مشاهده کیلومتر کارکرد خودرو مسیر نگردید و لذا خودرو در حالت خاموش و با فرض وضعیت فنی و کارکرد خودرو در حالت نرمال و معمول می‌باشد، مورد بازدید ظاهری قرار گرفت.

از لحاظ وضعیت ظاهری، درب عقب سمت راست و گلگیر عقب سمت راست و همچنین در قسمت پایین درب جلو سمت چپ دارای خوردگی و خراشیدگی می‌باشد.

همچنین سپر عقب خودرو در قسمت وسط ضربه خورده است.

لاستیک‌های خودرو حدود شصت و پنج درصد سالم می‌باشند. چراغ‌های جلو و عقب فاقد هر گونه ترک و شکستگی می‌باشند. تودوزی داخل خودرو شامل صندلی‌ها، رودری‌ها و سقف سالم و صندلی‌های عقب نیز دارای مانیتور می‌باشند، سایر قسمت‌ها شامل موتور گیربکس و … در حد مدل می‌باشد.

قیمت پایه کارشناسی :

از نظر اعضای این هیئت کارشناسی، بر اساس بازدید انجام شده و مشخصات ذکر شده، قیمت پایه کارشناسی خودرو با مشخصات و مدل ذکر شده، چهل و چهار میلیارد ریال معادل چهار میلیارد و چهارصد میلیون تومان، تعیین گردید.

مقرر گرديد خودرو فوق الذکر در روز چهارشنبه مورخه1400/11/13 از ساعت 13 الي 13/30از طريق مزايده حضوري در محل توقف خودرو در پارکینگ توحید واقع در تهران خیابان محمدعلی جناح انتهای خیابان شهید گلاب بفروش برسد. مزايده از قيمت پايه كارشناسي شروع و به كسي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد مبلغ پيشنهادي في المجلس از خريدار اخذ و مابقي ثمن را خريدار مكلف است حداكثر ظرف مهلت يكماه از تاريخ برگزاري مزايده به حساب سپرده دادگستري واريز و قبض آن را به اين اجراء تحويل نمايد در غير اينصورت ده درصد دريافتي به نفع دولت ضبط و مراسم مزايده تجديد خواهد شد. طالبين مي توانند پنج روز قبل از مراسم مزايده به اجراي احكام مدني مراجعت تا ترتيب بازديد از مورد مزايده را فراهم نمايد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

در روز چهارشنبه مورخه1400/11/13 از ساعت 13 الي 13/30