خودروپروتن جنتو -ا توماتیک

1500000000

توضیحات

9609983031101075

140001460000143925
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان فرديس

1400/10/09

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده اموال  منقول – نوبت اول

به موجب پرونده کلاسه 970309 این اجرا ودادنامه واجرائیه صادره از شعبه  1 دادگاه خانواده فردیس

له  خانم رضوان ولی زاده فرزند علی  وعلیه  احمد سلامی فرزند محمد که محکوم علیه محکوم است  به پرداخت124 قطعه سکه تمام بهار آزادی  بابت اصل خواسته و مبلغ 1/382/197 ريال هزینه دادرسی در حق محکوم له  و 5 درصد  نیم عشر دولتی با توجه به اینکه اجرائیه صادره به محکوم علیه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجرای حکم اقدام ننموده اند  بنا به درخواست محکوم له به منظور استیفای محکوم به وهزینه اجرائی اموال  منقول  متعلق به محکوم علیه از سوی این اجرا توقیف وتوسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح زیر توصیف وارزیابی شده ومقرر است در مورخ 28/10/1400 از ساعت 10 الی 11 در محل اجرای احکام مدنی دادگاه حقوقی فردیس از طریق مزایده به فروش می رسد ، مزایده از مبلغ 1/500/000/000 ریال نظریه کارشناسی شروع می شود و به هر شخص حقیقی و حقوقی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزایده فی المجلس بصورت وجه نقد یا چک بانکی تضمینی از خریدار اخذ والباقی ظرف مدت یک ماه از وی وصول خواهد شد وپس از انجام مراحل قانونی وصدور حکم تملیک مورد مزایده بنام خریدار منتقل خواهد شد  درصورتیکه در مهلت مقرر خریدار وجه مزایده را پرداخت ننماید سپرده وی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید میگردد کلیه هزینه های نقل وانتقال به عهده محکوم علیه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد طرفین میتوانند ظرف یک هفته از تاریخ مزایده نسبت به نحوه انجام مزایده اعتراض نمایند که در این صورت تا رسیدگی به اعتراض از سوی دادگاه مورد  مزایده به نام خریدار منتقل نخواهد شد ضمناً طالبین به شرکت در مزایده می توانند ظرف 5 روز قبل از مزایده با اطلاع این اجرا از مال مورد مزایده باز دید نمایند چنانچه روز مزایده مصادف با ایام تعطیل باشد روز بعد در همان ساعت ومکان برگزار خواهد شد مال مورد مزایده وبهای آن طبق نظر کارشناس بدین شرح است  :

الف مشخصات خودرو

شماره انتظامی : 68/811 ن 22    رنگ: مشکی      تعداد محور: 2

نوع : سواری      شماره شاسی : 2269    تعداد سیلندر : 4

سیستم وتیپ : پروتن جنتو -ا توماتیک    شماره موتور :104102    نوع سوخت : بنزین

مدل :2007    تعداد چرخ : 4     ظرفیت :4 نفر

ب- وضعیت ظاهری وفنی خودرو ( در زمان بازدید ) :

اطاق وبدنه :درب موتور و درب صندوق عقب دارای خوردگی و رنگ پریدگی می باشد     موتور: سالم 

داشبورد : سالم     گیربکس :  سالم 

صندلی وتودوزی : مستعمل و نیاز به تعویض دارد      دیفرانسیل : سالم

تجهیزات : کارخانه ای      تایرها :  جلو 20 درصد  – عقب 50 درصد

نقایص ظاهری : باند های عقب موجود نمی باشد 

توضیحات :  برابر استعلام از بیمه مرکزی خودروی فوق  تا تاریخ 28/12/1400  با 70 درصد تخفیف دارای اعتبار می باشد

با عنایت به مراتب فوق و همچنین میزان استهلاک بر مبنای سال تولید و کیلو متر کارکرد قیمت خودرو مبلغ 1/500/000/00 ريال معادل یکصدو پنجاه میلیون تومان  به نظر می رسد ./.

محل توقف خودرو : پارکینگ پارسیان

 

                                            دادورز اجرای احکام مدنی دادگستری فردیس  – اعظم پور 

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخ 28/10/1400 از ساعت 10 الی 11