خودروپراید

52000000

توضیحات

9809982611800428

140001460000146535
شعبه ششم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهــي مزايده امــوال منـقول – نوبت اول

  بموجب پرونده كلاسه  99015979901375 و دادنامه و اجراييه صادره از شعبه18    دادگاه عمومي کرج                                .    له:    رضاو بیرامعلی عاشری علیه: محمد فیروزی شریف فرزند غلامحسین  به پرداخت 4908800000ریال و پرداخت 5درصد محکوم به بعنوان نیمعشر خودروی متعلق به محکوم علیه  توسط این جرا توقیف و                      توسط كارشناس رسمي  دادگستري كرج بشرح ذيل توصيف و ارزيابي شده و مقرر گرديده  در                                مورخ      05  /    11  /1400  از ساعت9الي10در محل اجراي احكام مدني دادگستري كرج از طريق مزايده بفروش برسد. مزايده از قيمت طبق نظريه كارشناسي شروع ميشود و به هر شخص  حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد . ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي  تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك ماه از وي وصول و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد . در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده راپرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد ميگردد.كليه هزينه هاي نقل و انتقال بعهده محكوم عليه است.كه از محل فروش پرداخت خواهد شد.طرفين ميتوانند ظرف مدت يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اينصورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد. ضمناً طالبين بشركت در مزايده ميتوانند ظرف 5 روز  قبل از مزايده با اطلاع از مال مورد مزايده بازديد نمايند. مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است: خودروی پراید شماره انتظامی 477ب15-38 مدل 1385سپر جلو عقب گلگیر عقی سمت راست درب جلو و عقی سمت چپو ودر تادور خش دارد  در پارکینگ المهدی کمالشهر متوقف است  ارزش پایه 52000000تومان جهت مزایده بر؟آورد  می گردد ودارای  هزینه ترخیض  سرویس مکانیکی و باطری و… می باشد

اطلاعات بیشتر

مهلت

مورخ      05  /    11  /1400  از ساعت9الي10