خودروپراید

65000000

توضیحات

140049920000009345

140012460000188858
شعبه 6 اجراي احكام (ويژه نيابت حقوقي و خانواده) شيراز

1400/08/24

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 0000807  اجرای احکام مدنی 6 شیراز موضوع محکومیت مالی نیابت صادره از شهرستان مهدیشهر  محکوم له خانم  فرزند مجید  تقاضای فروش اموال توقیفی غیرقابلافر از محکوم علیه  آقای محمد رضا کشاورزی  فرزند موسی  به شرح ذیلالذکر معادل تعداد 110سکه تمام بهار آزادی  را نموده لذا وقق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی فروش ازطریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار میگردد . به همین جهت روز 1400/9/09 ازساعت 9 الی10صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار و متقاضیان خرید میتوانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از ملک بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع میشود بر اساس نظریه  1400220728375530مورخ 1400/6/17 کارشناس  رسمی دادگستری :آقای حسین درویشی  به مبلغ 650/000/000ریال میباشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب شماره IR080100004058012907627341  به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و ما  به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز وبقیه بهای ملک را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. درصورت عدم پرداخت باقیمانده،مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط ومزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت  اول میباشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی ( 65/000/000  ریال باشناسه پرداخت : 981108100100011400499200000093 ) در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک ملی ایران شعبه دادگستری شیراز واریز و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند.همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند.

مشخصات ملک مورد مزایده : یک دستگاه خودروی سواری پرايد به شماره انتظامي 93 ايران 835 ق 71  سيستم : پرايد تيپ: جي ال ايكس مدل: 1389 رنگ: سفيد ظرفيت: 4 نفر تعداد سيلندر:4 نوع سوخت: بنزين گاز سي ان جي شماره شاسي: 1412289460784 شماره موتور:3438765 شماره پلاك 93 ايران 835 ق 71 خودرو  به علت معيوب بودن باطري امكان روشن كردن خودرو و بازديد فني ميسر نگرديد. خودرو فاقد ضبط صوت و باند  و داشبورد سالم بود- روكش صندلي ها پارچه و چرم و خودرو داراي كف پوش مي باشد . لاستيك زاپاس ندارد .لاستيكها فاقد آج و معيوب مي باشند – گلگير عقب راست درب عقب راست آثار خراشيدگي و تو رفتگي و ضربه دارد  درب موتور رنگ شده سپر ستون وسط راست اثر تو رفتگي دارد  خودرو دوگانه سوز و داراي دو عدد كپسول گاز مي باشد خودرو فاقد بيمه شخص ثالث میباشد  و در پارکینگ توقیفی سلطان اباد میباشد.

شعبه 6 اجرای احکام مدنی شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز 1400/9/09 ازساعت 9 الی10صبح