خودروپراید

95

توضیحات

140012920000295601

140012460000188016
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان داراب

1400/08/23

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

به نام خدا

«آگهي مزايده مرحله  اول»

 

دايره اجراي احكام مدنی دادگستری داراب در نظر دارد بموجب پرونده اجرایی کلاسه 0000157 سواري پرايد سفيد رنگ به شماره انتظامي 379 د 77 ايران 73 مدل 1395 با وين nas411100g3612457 از خودرو در پاركينگ پشت دادگستري بازديد بعمل آمد كه نتيجه به شرح ذيل جهت اطلاع و هر گونه دستور مقتضي تقديم حضورتان مي گردد : ميزان قيمت كارشناسي روز همراه با در نظر گرفتن شرايط فعلي بازار ، استعلام از نمايندگي مربوطه و بنگاه هاي معاملاتي ، ميزان قيمت به روز سواري پرايد مدل 1395 مبلغ 000 / 000 / 95 ( نود و پنج ميليون ) تومان تعيين مي گردد  متعلق به محمدحسين زارع فرزند مصطفي  به مزایده گذاردلذا مراتب آگهی تا هر کس مایل به شرکت در مزایده باشد در تاریخ 1400/09/16 راس ساعت 12:00 در محل اجراي احكام دادگستري داراب حضور يابد.

شرايط مزايده:

1-مزایده درحضورنماینده محترم دادستان،از قیمت کارشناسی شروع وشخص یا اشخاصی برنده مزایده اعلام می شوند که بالاترین قیمت را پیشنهاد نمایند.

2- هر كس مايل به خرید باشد مي تواند ظرف پنج روزقبل از تاریخ مزایده جهت اطلاعات بیشتر به اجرای احکام حقوقی مراجعه  نماید.   

3- ده درصد قيمت آن از شخص برنده نقدا”دريافت مي گردد مابقي پس از 20 روز از تاريخ مزايده بايست پرداخت گردد در صورتيكه برنده مزايده ازپرداخت قيمت يا برداشتن مورد مزايده خودداري نمايد  مبلغ مذكور (ده درصد) پس از كسر هزينه هاي اجرايي به نفع دولت ضبط خواهد شد.

4-ضمناًشرکت کننده درمزایده بایدده درصد قیمت ملک را تا قبل از جلسه مزایده به حساب سپرده دادگستری واریز نموده باشد.


دادورز اجراي احكام شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان داراب – محمدعلي رحيمي

استان فارس – شهرستان داراب – بلوار دانشجو – ساختمان دادگستري – كدپستي: 7481783117

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ 1400/09/16 راس ساعت 12:00