خودروپرایدهاچبک

483196100

توضیحات

9709980844400573

140010460000104539
شعبه دوم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان ايلام

1400/08/26

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

شعبه دوم اجرای احکام مدنی دادگستری ایلام وفق مواد 118و 137 قانون اجرای احکام در نظر دارد به منظور وصول طلب خانم حدیث امیدی  و نیم عشر دولتی در پرونده کلاسه فوق یک دستگاه خودرو سواری پراید هاچبک 111 با رنگ خاکستری نوک مدادی متعلق به آقای محمد امین باقلانی فرزند حسن را به قیمت پایه 483/196/100 ریال ( معادل چهل و هشت میلیون و  سیصد و نوزده هزار و ششصد و ده هزار تومان  ) از طریق مزایده حضوری ( مزایده نوبت دوم می باشد ) به فروش برساند متقاضیان می توانند درخواستهای کتبی خود را تا پنج روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده به اجرای احکام مدنی دادگستری شهرستان ایلام واقع در میدان شهید کشوری جنب دبیرستان ایثارگران تحویل و در جلسه روز دوشنبه  مورخ 1400/09/22  و در ساعت 10 صبح که در واحد اجرای احکام مدنی ایلام تشکیل می گردد حضور به هم رسانند مزایده از قیمت پایه شروع و به کسانی که بالا ترین قیمت را پیشنهاد نمایند واگذار خواهد شد و 10درصد مبلغ پیشنهادی فی المجلس از برنده مزایده اخذ و الباقی را باید ظرف حد اکثر یک ماه از تاریخ مزایده به صندوق دادگستری تودیع نماید و الا مبلغ دریافتی به نفع دولت ضبط خواهد شد و متقاضیان به خرید جهت کسب اطلاع بیشتر و در صورت تمایل 5 روز قبل از برگزاری مزایده به این اجرا مراجعه تا نسبت به بازدید آنان از اموال توقیف شده اقدام شود و اموال توقیفی به شرح ذیل می باشد :

مشخصات خودرو براساس اسناد شمار گذاري نوع :سواري – سيستم : پراید هاچبك 111 – شماره انتظامي 935 م 53  ايران17 شماره موتور :3750040 شماره شاسي :  5430089032806 سوخت : بنزيني مدل : 1389 رنگ خودرو خاکستری نوک مدادی فابريك مطابق است كه دلالت بر اصالت اطاق دارد .  شماره شاسي به صورت حك شده روئيت شد . پلاك شاسي فابريك و برابر سابقه شماره گذاري است . شماره موتور فابريك با مدل برابري دارد– وضعيت لاستيكها 50درصد – وضعيت بدنه :خط خوردگي دارد گلگير جلو سمت چپ – درب موتور (كابوت) سمت چپ آسيب ديده هنوز ترميم وبازساي نشده – روكش صندلي ها فرسوده – باطري معيوب – چراغها شكسته گلگير عقب سمت راست خوردگي داشته ولي ترميم شده – بغل سمت شاگرد در سه نقطه رنگ دارد – فاقد دياق سپر مي باشد – فاقد بيمه ثالث مي باشد -وضعيت تزئينات خودرو سالم – قابليت شماره گذاري و سرويس دهي دارد وضعيت فني :خودرو با موتور خاموش بازديد شده است لذا از لحاظ موتوري وگيربكس وضعيت نامعلوم . با در نظر گرفتن مدل آن و قيمت عرف رايج بازار روز مبلغ 483/196/100 ريال معادل چهل و هشت میلیون و سیصد و نوزده هزار و ششصد و ده هزار تومان می باشد که قیمت پایه مزایده نیز محسوب می گردد .

خودرو مذکور در پارکینگ رنا به نشانی ایلام – بلوار پژوهش می باشد.

 

دادورز شعبه دوم اجرای احکام مدنی ایلام – میلاد شهبازی

اطلاعات بیشتر

مهلت

روز دوشنبه  مورخ 1400/09/22  و در ساعت 10 صبح