خودروپرایدمشکی

28000000

توضیحات

9909982620200223

140001460000148010
شعبه اول اجراي احكام مدني مجتمع قضايي خانواده دادگستري شهرستان كرج

1400/10/15

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهي مزايده اموال غير منقول  نوبت اول

به موجب پرونده كلاسه 9900685صادره از  اجراي احکام مدني  شهرستان  ساوجبلاغ  لها: خانم معصومه عباس زاده مياردان با وکالت  خانم  فاطمه اخلاقي عليه: مرتضي ملکي که محكوم عليه محكوم است به پرداخت تعداد114 سکه تمام  بهار  آزادي در حق محكوم لها و پرداخت 5درصد نيم عشر دولتي با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده و در مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به در خواست محكوم له به منظور استيفاي محكوم به و هزينه اجرايي  خودرو پرايد به شماره انتظامي 681 ل75 ايران 68  متعلق به  علي اکبر ملکي  از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زير توصيف و ارزيابي شده و مقرر است در مورخ 1400/11/3 از ساعت9 لغايت 10 صبح در محل اجراي احكام مجتمع خانواده از طريق مزايده به فروش مي رسد، مزايده از قيمت28/000/000 تومان نظريه كارشناسي  شروع مي شود و به هر شخص حقيقي و حقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد ده درصد وجه مزايده في المجلس به صورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ و الباقي ظرف يك هفته از وي وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط و مزايده تجديد مي گردد كليه هزينه هاي نقل و انتقال به عهده محكوم عليه است و از محل فروش پرداخت خواهد شد . طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمايند چنانچه روز مزايده مصادف با ايام تعطيل باشد روز بعد در همان ساعت و مكان برگزار خواهد شد .

مال مورد مزايده و بهاي آن طبق نظر كارشناس بدين شرح است:

خودرو پرايد به شماره انتظامي 681ل75 ايران 68 رنگ مشکي  تعداد محور دو نوع سواري  شماره  شاسي 1412281841714 تعداد سيلندر چهار شماره موتور 373640 مدل 1381  بدنه  آثار  تصادف و رنگ شدگي دارد  و تمام بدنه  خط و خش دارد  موتور خاموش است و بدنه  سمت را ست  خوردگي دارد. 

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخ 1400/11/3 از ساعت9 لغايت 10 صبح