خودروپرایدسفید

45000000

توضیحات

9909986837001063

140009460000256085
شعبه سيزدهم اجراي احكام مدني شهرستان اصفهان (مجتمع قضائي شهيدسردار حاج قاسم سليماني)

1400/10/21

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

اگهی مزایده اموال منقول

اجرای احکام مدنی شعبه 13  اصفهان در نظر دارد جلسه مزایده ای در خصوص پرونده اجرایی کلاسه  9900822ج13  محکوم له: فاطمه يزداني محکوم عليه: امين اله سيفي مبنی بر مطالبه مبلغ 135 عدد سکه بهار آزادی  بابت محکوم به و هزینه های اجرایی و حق الاجرای دولتی در تاریخ  16/  11 /1400 ساعت 30:  9 صبح در محل واقع در خیابان میر فندرسکی نرسیده به چهار راه نظر مجتمع قضایی سردار شهید حاج قاسم سلیمانی طبقه همکف واحد مزایده جهت فروش  اموال توقیفی با مشخصات مندرج در نظریه کارشناسی که ذیلا درج شده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری به شرح ذیل ارزیابی شده و نظریه مصون از تعرض طرفین واقع گردیده است برگزار نماید.طالبین خرید میتوانند ظرف 5 روزقبل از جلسه مزایده به نشانی:  پارکینگ امین        نزد حافظ اموال مراجعه نمایند و از اموال  بازدید و در روز مزایده با همراه داشتن 10 درصد بها با واریز به حساب سپرده دادگستری در جلسه مزایده شرکت نمایند.ضمنا .  طالبین  خرید  باید در  روز مزایده 10 درصد بها  به مبلغ        45/000/000    ریال  را فی المجلس بعنوان سپرده به واحد مزایده تسلیم  نمایند  قیمت های پیشنهادی به صورت حضوری  میباشد .پیشنهاد دهنده بالاترین قیمت  برنده مزایده خواهد بود .هزینه های اجرایی بر عهده محکوم علیه میباشد.و مابقی ثمن را ظرف حد اکثر یک ماه پرداخت و الا 10 در صد واریز به نفع دولت ضبط خواهد شد. ضمنا جهت واریز 10 درصد شرکت در مزایده از طریق کارت خوان واحد مزایده یک روز قبل از مزایده راس ساعت 12/00 به واحد مزایده با داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت بانکی متعلق به شخص شرکت کننده در جلسه مزایده مراجعه نمایید.

اوصاف اموال مورد مزایده:

پراید سفید شیری مدل 84 که با توجه به مدل و شرایط حاضر 450/000/000 ریال ارزیاب می گردد که مبلغ پایه مزایده می باشد.

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ  16/  11 /1400 ساعت 30:  9 صبح