خودروپرایدجی تی ایکس

رایگان

توضیحات

9509982121800802

140068460000510375
شعبه 2 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 26 (جرايم پزشكي) تهران

1400/10/18

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهی مزایده فروش خودرو

در پرونده کلاسه9509982121800802 حسب تقاضای محکوم له یک دستگاه خودرو پراید جی تی ایکس مدل 1386 به رنگ نقره ای توقیف  می باشد که حسب نظریه کارشناس رسمی دادگستری  ارزش قیمت پایه مزایده این خودرو چهار صد  میلیون ریال معادل چهل  میلیون تومان تعیین  و برآورد  نموده است.از طریق مزایده حضوری  در تاریخ 1400/11/05 سه شنبه  از ساعت 10 صبح در محل شعبه دوم اجرای احکام کیفری دادسرای ناحیه 26 به فروش می رسد.مزایده از قیمت کارشناسی شده شروع می شود و مال متعلق به کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید.ده درصد از قیمت مزایده به صورت واریز وجه به حساب سپرده دادسرا  فی المجلس از برنده مزایده دریافت می شود و الباقی وجه مزایده ظرف مهلتی که از سوی شعبه اجرا تعیین می گردد که حداکثر از یک ماه از تاریخ مزایده تجاوز نخواهد کرد به حساب2171299019008 (سپرده دادگستری)  نزدبانک ملی شعبه شهید فهمیده کد 342  واریز گردد وقبض آن به شعبه اجرای احکام تحویل گردد (ضمنا پرداخت از طریق کارت خوان مستقر در شعبه فراهم می باشد) و مال به نامبرده تحویل خواهد شد در صورتیکه برنده مزایده در موعد مقرر بقیه بهای مال را نپردازد سپرده او پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت توقیف و مزایده تجدید می گردد.در صورتیکه مزایده مصادف با ایام تعطیل شود مزایده فردای اداری همان روز در همان محل و ساعت برگزار می گردد.

داديار واحد اجراي احكام شعبه 2 اجراي احكام كيفري دادسراي عمومي و انقلاب ناحيه 26 (جرايم پزشكي) تهران – ناحيه 19 سابق – بهاره مسگري

 

تهران- سيد خندان – خيابان شهيد كابلي – خيابان شهيد آريان محمودي – دادسراي ناحيه 26 تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاریخ 1400/11/05 سه شنبه  از ساعت 10 صبح