خودرووانت نیسان

2300000000

توضیحات

8609980700300069

140012460000245784
شعبه اول اجراي احكام حقوقي شيراز/قديم

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

 

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب پرونده اجرائی کلاسه 951566 دادورزی اول اجرای احکام حقوقی شیراز  موضوع محکومیت مالی صادره از شعبه سوم دادگاه عمومی حقوقی شیراز ورثه محکوم له مجید خازن تقاضای فروش اموال توقیفی غیرقابل افراز محکوم علیه منوچهر غضنفری به شرح ذیل الذکر معادل مبلغ 3/470/900/000 ریال را نموده لذا وفق قانون اجرای احکام مدنی و رعایت ماده 119 قانون اجرای احکام مدنی فروش از طریق انتشار آگهی انجام و مزایده برگزار می گردد . به همین جهت  روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29 ساعت 10 الي 11 صبح در محل اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز واقع در خیابان ملاصدرا – خیابان شهید جمالی – مجتمع دادگاههای حقوقی شیراز مزایده برگزار و متقاضیان خرید می توانند 5 روز قبل از تاریخ برگزاری مزایده از خودرو بازدید نمایند. قیمتی که مزایده از آن شروع می شود بر اساس نظریه مورخ 1400/08/18 کارشناس رسمی دادگستری :آقای اردشیر کوه پایه به مبلغ 2/300/000/000 ریال می باشد و برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت را پیشنهاد و10% قیمت پیشنهادی را بلافاصله در همان ساعت برگزاری مزایده به عنوان سپرده به حساب شماره 080100004058012907627341 IR به نام صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک مرکزی واریز و اصل قبض تودیعی را به قسمت اجرا تسلیم و ما به التفاوت قیمت پایه کارشناسی و قیمت فروش را از ماخذ ده درصد همان روز و بقیه بهای مزایده را حداکثر طرف مدت 30 روز از تاریخ برگزاری مزایده به شماره حساب اعلامی واریز و قبض مربوطه را به قسمت اجرا تسلیم نماید. در صورت عدم پرداخت باقیمانده ، مبلغ سپرده تودیعی پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط و مزایده تجدید خواهد شد. این آگهی نوبت اول می باشد . متقاضیان شرکت در مزایده بایستی10% مبلغ پایه قیمت کارشناسی ( 230/000/000 ریال با شناسه پرداخت : 911108100100018609980700300069 ) در وجه صندوق سپرده دادگستری شیراز نزد بانک مرکزی واریز  و اصل کارت ملی را به همراه خود داشته و اصل فیش  مزبور را در ابتدای برگزاری مزایده به قسمت اجرای احکام تحویل نمایند.همچنین شرکت کنندگان می بایست قبل از شرکت در مزایده در سامانه ثنا ثبت نام کرده باشند .

مشخصات مال مورد مزایده :

يك دستگاه خودرو وانت نیسان دوکابین پیکاب به شماره انتظامی 561 س 98 ايران 63 و به رنگ یشمی ، مدل 1381 با سوخت بنزين و  بدنه از ناحيه درب هاي جلو و عقب سمت راست آثار ضربه و خط و خش دارد سپر جلو، درب موتور ، ستون وسط آثار خط و خش دارد ضمن اينكه سپر جلو آسيب‌ديده ،شيشه جلو شكسته، بعلت توقيف خودرو در تاريخ 09 / 02 / 1398 تاكنون وضعيت لاستيك ها در حد 30٪ قابل استفاده بوده، بيمه خودرو بطور كلي فاقد اعتبار است. با در نظر داشتن نوع ، مدل و وضعيت قيمت ، پايه مبلغ 2/300/000/000 ريال معادل دویست و سی میلیون تومان برآورد گردیده است .

محمدحسین عطادوست

دادورز شعبه اول اجرای احکام مدنی دادگستری شیراز

اطلاعات بیشتر

مهلت

  روز چهارشنبه مورخ 1400/10/29 ساعت 10 الي 11 صبح