خودروهیوندا آیدا3300

4500000

توضیحات

9909988143300832

140028460000109465
شعبه پنجم اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان همدان

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگـهی مـزایـده : نوبت اول

مورد مزایده :  خودرو سواری هیوندای آیدا 2008

در پرونده  کلاسه 0000938 اجرایی طی رای صادره از شعبه نیابت  محاکم عمومی دادگستري شهرستان همدان – شعبه  5اجرای احکام مدنی

محکوم له :محمد دولتی

محکوم علیه : محمد حسین سبزیان

محکوم به 4.000.000.000 ریال  در حق محکوم له بابت اصل خواسته و سایر هزینه های مندرج در اجراییه ونیم عشر دولتی برابر قانون

مبلغ پایه:  450.000.000 تومان

با توجه به ا ینکه محکوم علیه نسبت به برائت ذمه خویش اقدامی نکرده است .این اجرا به درخواست{ محكوم له } اقدام به توقیف یکدستگاه خودرو سواری واقع در پارکینگ ملت نموده است.

مشخصات مورد مزایده:

بازگشت به قرار كارشناسي در پرونده كلاسه بايگاني شماره 0000938در خصوص دعوي آقاي محمد دولتي به طرفيت محمد حسين سبزيانمبني بر درخواست صدور اجرائيه، در اجراي قرار صادره ضمن هماهنگي با دفتر شعبه ودر معيت خواهان در محل اجراي قرار حاضر و نسبت به كارشناسي خودرو از اتومبيل بشماره انتظامي 18 – 798 ق 92با مشخصات زير بازديد و معاينه به عمل آمد كه نتيجه بشرح ذيل به استحضار ميرسد : الف – مشخصات اتومبيل : نوع : سواري سيستم : هيونداي تيپ : آيدا 3300 مدل : 2008 رنگ :سفيد صدفي – روغني شماره موتور:G6DA66112281 شماره شاسي : KMHFC41D48A268321 ب –نتيجه بازديد : با عنايت به اينكه خودرو دور رنگ و سقف رنگ ميباشد ، لذا چپي محسوب ميگردد. و از قسمت جلو ، سيني شاسي ضربه خورده است،لكن داشبورد و صندلي و تودوزي آن سالم و فاقد تجهيزات ميباشد ، نقايص ظاهري از قبيل شيشه ها، چراغ ها ، سپرها و …. ندارد . پ –توضيح : هيچكدام از اسناد مسلم الصدور آن روئيت نگرديد، موتور تعويض ميباشد . در صورت نداشتن ايراد قانوني به شرح ذيل كارشناسي و اظهار نظر ميگردد: ارزش پايه خودرو : 4.500.000.000 ريال ، برآورد ميگردد.

لذا این اجراء بتاریخ  17-11-1400 ساعت 8 تا 8.30 صبح در محل بالا تر از آرامگاه بوعلی دادگستری همدان طبقه اول واحد مزایده اقدام به برگزاری مزایده می نماید .مورد مزایده 5روز قبل از تاریخ مذکور با هماهنگی واحد مزایده  قابل مشاهده است .برنده مزایده کسی است که بالاترین قیمت پیشنهادی را ارائه و 10 درصد مبلغ پیشنهادی را فی المجلس و الباقي را ظرف مهلت قانونی واریز وفیش آنرا به دفتر مزایده تحویل نماید. متقاضیان جهت جلوگیری از اطاله دادرسی برای شرکت در مزایده می بایست اصل کارت ملی و یک فقره چک تضمین شده (چک سبز ) بانک ملی یا یک فقره چک بانکی (سایر بانکها ) در وجه دادگستری همدان باشناسه 14002593720  یا وجه نقد که مبلغ آن میبایست  10 درصد مبلغ کارشناسی باشد وحتما شماره پرونده بر روی چک قید گردیده  باشد به همراه خود داشته باشند و در ساعت مزایده تحویل دفتر مزایده نمایندکه در صورت برنده نشدن به آنها عودت خواهد شد.

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی دادگستری همدان – مزجات

یک نسخه در تابلو اعلانات الصاق گردید

اطلاعات بیشتر

مهلت

بتاریخ  17-11-1400 ساعت 8 تا 8.30 صبح