خودروهیوندای توسان

1100000

توضیحات

140068920003459146

140068460000514841
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده خودرو

به موجب پرونده اجرایی  0002207/128/ج2از شعبه 128 دادگاه حقوقی تهران -داد نامه 14005092 اجرائیه 14001626مورخه 1400/06/20    محکوم له آقای  غلام محمد  باعقل لاجی فرزند ابراهیم با وکالت آقای رامین نورمحمدی – محکوم علیه  آقای  اسفندیار شاه منصوری  فرزند ابراهیم -محکوم به 56/000/000/000ریال اصل خواسته -هزینه کارشناسی 44/000/000ریال -حق الوکاله وکیل215/000/000ریال – نیم عشراجرای دولت 2/812/980/000ریال -حسب ارزیابی خودروی سواری هیوندای به  شماره انتظامی 22ایران 563ی84 نوع و سیستم و تیپ سواری هیوندای توسان TLمدل 2017سفیدرنگ   به شرح کارشناسی ذیل  می باشد .

احتراما در اجرای دستور صادره از یک دستگاه خودرو با مشخصات فنی ذیل بازدید به عمل آمد و نظریه کارشناسی به شرح ذیل به عرض میرسانم .

مشخصات فنی خودرو بر اساس سابقه شماره انتظامی 22ایران 563ی84 نوع و سیستم و تیپ سواری هیوندای توسان TLمدل و رنگ 2017 سفید ظرفیت 5 نفر تعداد محور و چرخ 2 و 4 شماره موتور FU054864 شماره شاسی HU309004  نوع سوخت بنزین تعداد سیلندر 4

وضعیت اتاق و شاسی فنی و… از خودروی موصوف در پارگینک امین سرخ حصار بازدید به عمل آید و در لحظه بازدید خودرو برابر وضعیت موجود فعلی در پارکینگ بود و اطراف اتاق آثار خط و خش دارد سپر ها خوردگی دارد و میزان پیمایش 93500کیلومتر از نظر شاسی و بدنه فعلا سالم و لاستیک ها 50% و لاستیک عقب راست ضعیف و از نظر فنی در حد مدل .

در لحظه بازدید ارکان اصلی خودرو فاقد تغییرات بوده اند (منفی) در صورت احراز شرایط زیر ربط قابلیت شماره گذاری دارد (مثبت)

نتیجه و اظهار نظر کارشناسی با عنایت به نوع و مدل و سیستم خودرو و با توجه به نوع کاربری و وضعیت بازار فعلی و وضعیت توصیفی خودرو قیمت پایه کارشناسی خودرو مبلغ 1.100.000.000 تومان (یک میلیاردو صد میلیون تومان) برآورد گردید .

تاریخ مزایده 1400/11/9 ساعت 12/30 الی 13 در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید خودرو 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ مزایده 1400/11/9 ساعت 12/30 الی 13