خودرونیسان ماکسیما

2400000000

توضیحات

9709980241901202

140068460000506617
شعبه 2 اجراي احكام مدني مجتمع شهيد باهنر تهران

1400/10/12

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

آگهی مزایده خودرو

به موجب پرونده اجرایی به کلاسه 2/9901701/122ج از شعبه 122 دادگاه حقوقی تهران -دادنامه های 9800246مورخ98/2/29-9900161مورخ99/2/29-اجراییه 9900142مورخ 99/5/12-محکوم له آقای سعید پاکت چیان فرزند مهدی  با وکالت خان پریسا پرورش -محکوم علیه آقای محمود شجاعی فرزند برزو-محکوم به 9130/000/000ریال اصل خواسته -خسارت تاخیرتادیه 20/318/217/348ریال -حق الوکاله وکیل 120/000/000ریال – هزینه دادرسی 318/860/000ریال -هزینه کارشناسی 10/000/000ریال – نیم عشراجرای دولت 1/494/853/868-حسب ارزیابی خودروی سواری نیسان ماکسیما اتومات سرمه ای رنگ مدل 1383 به شماره 485ج38ایران99به شرح کارشناسی ذیل می باشد .

احتراماً عطف به درخواست شماره 99017010 مورخ 12/5/1400 و به استناد سند ابرازی رویت شده و بدینوسیله مشخصات خودرو بازدید شده و نتیجه ارزیابی آن به شرح زیر اعلام می گردد :

خودرو موصوف در پارکینگ ابریشم – خ زنگنه فدائیان اسلام

الف/ مشخصات خودرو :

خودرو به شماره انتظامی : 485 ج 38 ایران 99 سواری : نیسان ماکسیما اتومات مدل : 1383 رنگ : سرمه ای شماره شاسی : 308183 شماره موتور : 30595093B تعداد چرخ : 4 تعداد محور 2  تعداد سیلندر : 6  نوع سوخت : بنزین  ظرفیت : 5 نفر

ب/ وضعیت ظاهری و فنی خودرو ( در زمان بازدید )

اطاق بدنه : دارای خوردگی است  داشبورد : در حد مدل  صندلی و تودوزی : سالم و در حد مدل  موتور : در حدل مدل  گیربکس : در حد مدل  دیفرانسیل :  در حد مدل  تایرها : 50٪

قیمت پایه کارشناسی : دو میلیارد و چهارصد میلیون ریال معادل دویست و چهل میلیون تومان برآورد گردید.

تاریخ مزایده 1400/11/2 ساعت 10  الی 10/30  در مجتمع قضایی شهید باهنر طبقه همکف واحد مزایده اجرای احکام مدنی واقع در فلکه 4 تهرانپارس جنب اتوبان شهید باقری واتوبان شهید زین الدین برگزار می گردد شرکت کنندگان با ارائه اصل کارت ملی وواریز 10 درصد قیمت پیشنهادی  فی المجلس به حساب سپرده 2171299056001مجتمع قضایی شهید باهنر نزد بانک ملی فلکه 4 تهرانپارس کد 525 یا پرداخت  الکترونیک  در واحد مزایده  اقدام نموده والباقی ظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده پرداخت گردد در غیر اینصورت پس از کسر هزینه های اجرایی به نفع صندوق دولت ضبط می گردد در صورت تمایل به بازدید خودرو 5روز قبل از مراسم مزایده به این واحد مراجعه شود .

مدیر واحد  مزایده اجرای احکام مدنی مجتمع قضایی شهید باهنر  پاكباز

 

تهران – فلكه چهارم تهرانپارس – مجتمع قضايي شهيد باهنر

اطلاعات بیشتر

مهلت

تاریخ مزایده 1400/11/2 ساعت 10  الی 10/30