خودرونیسان ماکسیما

3002

توضیحات

9509988312200241

140050460000130857
اجراي احكام شعبه 8 دادگاه عمومي حقوقي شهرستان كرمانشاه

1400/10/20

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

باسمه تعالي

آگهی مزایده اموال غیر منقول

درخصوص پرونده اجرائی کلاسه 970663  صادره از شعبه22 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه له آقای / خانم  عالیه اسفندیاری  وعلیه آقای/ خانم  محمد جعفر محمودیان  دایر بر محکومیت فروش ملک ، شعبه 8 اجرای احکام مدنی کرمانشاه در نظر دارد مال غیر منقول موصوف ذیل الذکر را مطابق ماده 137 و 138 قانون اجرای احکام مدنی از طریق مزایده حضوری بفروش برساند.

مشخصات ملک:  يك دستگاه سواري نيسان ماكسيما به شماره 572 ب 45 ايران 44 اين‌جانب كارشناس منتخب از وسيله نقليه مذكور متوقفي در پاركينگ سليماني بازديد و با عنايت به نوسانات قيمت روز وسايل نقليه در بازار، نتيجه به شرح ذيل به استحضار مي‌رسد./. الف) مشخصات سواري نيسان ماكسيما به شماره 572 ب 45 ايران 44 حسب مستندات نوع: سواري – سيستم: نيسان – رنگ: سفيد روغني – تيپ: ماكسيما – مدل: 1383 – تعداد محور: 2 – تعداد سيلندر: 4 – تعداد چرخ: 4 – نوع سوخت: بنزين – شماره موتور VQ305877158 – شماره شاسي 307706 ب) وضعيت ظاهري و فني خودرو : موتور: نياز به سرويس اساسي دارد – سيستم انتقال نيرو: سالم و متعارف – داشبورد: تركيدگي دارد – اتاق (بدنه): به شرح بند توضيحات – شاسي: متعارف – صندلي: مستعمل – تايرها: حدود 30 درصد سالم هستند – فرمان و سيستم تعليق و جلوبندي: نياز به سرويس اساسي دارد توضيحات: سوئيچ خودرو موجود نبود و كيلومتر كاركرد واقعي مشخص نيست- خودرو با موتور خاموش بررسي شد – درب وسيله نقليه براي بررسي اركان اصلي باز نشد – درب و گلگير جلو چپ و راست برخورد قبلي داشته و نياز به نقاشي دارند – بدنه خط و خش متعدد دارد – بدنه رنگ غير فابريك متعدد دارد – كيفيت رنگ بدنه مطلوب نيست – شيشه جلو شكسته است – چراغ‌هاي جلو كدر شده‌اند – راهنماي جلو چپ ندارد – سپر عقب نياز به نقاشي دارد – علي‌الحساب داراي مبلغ «000/200/2 ريال» خلافي است – فاقد بيمه شخص ثالث معتبر است – در بررسي معموله داراي سابقه تصادف واژگوني در سامانه راهور در مورخ 25/ 7/ 1389  مي باشد. ارزش پايه كارشناسي روز خودرو موردنظر در نمايشگاه‌هاي حوزه جغرافيايي «بدون كسر ديون دولتي» مبلغ ( 000/ 000/ 300/ 2  ريال) معادل دويست و سي ميليون تومان تعيين و  ارزیابی شده است و مزایده برای روز  سه شنبه    مورخ 19/ 11/ 1400 ساعت  30/ 11 صبح تعیین گردیده است،طالبین وخریداران می توانند پنج روز قبل از موعد مزایده به این اجرا واقع در کرمانشاه – چهارراه بسیج بلوار بنت الهدی – طبقه همکف اجرای احکام مدنی  شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی کرمانشاه مراجعه تا ترتیب ملاحظه آنها از مال موضوع آگهی فراهم شود.مزایده از قیمت ارزیابی شده شروع می شودهرکس که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید برنده مزایده شناخته خواهد شد و شرکت کنندگان مزایده مکلفند جهت پرداخت 10% مبلغ مزایده  را قبل از انجام مزایده به حساب سپرده  دادگستری تودیع نموده وبعد از برنده شدن جهت پرداخت مابالتفاوت مبلغ 10%  کارت عابر بانک ملی با موجودی کافی همراه داشته باشند . و باقیمانده مبلغ مزایده بعد از برنده شدن آنها در مزایده ، حداکثرظرف مهلت یک ماه از تاریخ مزایده به حساب سپرده دادگستری باشماره 740100004056012907595698  ir نزد بانک ملی  واریز نمایند ،ودرصورت عدم پرداخت بقیه بهای مال در موعد مقرر مطابق ماده 129قانون اجرای احکام مدنی سپرده فوق الذکر پس از کسر هزینه مزایده به نفع دولت ضبط خواهد شد.پس از احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه دستور صدور انتقال سند به نام خریدار صادر می شود .ضمناًهزینه نقل وانتقال برعهده خریدار می باشد.

دادورز اجرای احکام شعبه 8 دادگاه عمومی حقوقی كرمانشاه- احسان نظری

اطلاعات بیشتر

مهلت

سه شنبه    مورخ 19/ 11/ 1400 ساعت  30/ 11 صبح