خودروسواری405

550000000

توضیحات

140001920000468678

140001460000146399
شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

1400/10/13

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالي

آگهي مزايده اموال  منقول

به موجب پرونده كلاسه 0000118صادره از شعبه 27  دادگاه عمومي حقوقي كرج له: بانک قرض الحسنه رسالت  عليه: آقای بهنام فرهادی محكوم عليه محكوم است به پرداخت 650/406/063 ریال در حق محكوم له  ومبلغ5 درصد معادل 32520303  ریال نیم عشر دولتي با توجه به اينكه اجرائيه صادره به محكوم عليه ابلاغ شده ودر مهلت مقرر نسبت به اجراي حكم اقدام ننموده است بنا به در خواست محكوم له به منظور استيفاي محكوم به و هزينه اجرايي  یکدستگاه خودرو سواری پژو 405 نوک مدادی به شماره انتظامی77 ص 344 ایران 21 متعلق به نامبرده از سوي اين اجرا توقيف و توسط كارشناس رسمي دادگستري به شرح زیر توصیف و ارزیابی شده است.  مقرر است در مورخ 1400/11/02از ساعت   9   الي  10  در محل اجراي احكام مدني از طريق مزايده بفروش مي رسد، مزايده از قیمت 550/000/000  ریال نظريه كارشناسي شروع مي شود و به هر شخص حقيقي وحقوقي كه بالاترين قيمت را پيشنهاد نمايد فروخته خواهد شد. ده درصد وجه مزايده في المجلس بصورت وجه نقد يا چك بانكي تضميني از خريدار اخذ والباقي ظرف يك ماه از وي وصول خواهد شد و پس از انجام مراحل قانوني و صدور حكم تمليك مورد مزايده بنام خريدار منتقل خواهد شد. در صورتيكه در مهلت مقرر خريدار وجه مزايده را پرداخت ننمايد سپرده وي پس از كسر هزينه هاي مزايده به نفع دولت ضبط ومزايده تجديد مي گردد كليه هزينه‌هاي نقل وانتقال به عهده محكوم عليه است واز محل فروش پرداخت خواهد شد. طرفين مي توانند ظرف يك هفته از تاريخ مزايده نسبت به نحوه انجام مزايده اعتراض نمايند كه در اين صورت تا رسيدگي به اعتراض از سوي دادگاه مورد مزايده به نام خريدار منتقل نخواهد شد. ضمنا طالبين به شركت در مزايده مي توانند ظرف پنج روز قبل از مزايده با اطلاع اين اجرا از مال مورد مزايده بازديد نمایند.

مشخصات خودرو: ژو 405 نوک مدادی مدل 1383، شماره موتور 12483118293 و شماره شاسی 13705053 و فابریک است. در و گلگیر عقب راست و چپ تصادفی است. لاستیک‌ها 40 درصد فرسودگی دارد. رینگ اسپورت می‌باشد. موتور سالم می‌باشد.

قاضي شعبه اول اجراي احكام مدني دادگستري شهرستان كرج

كرج – ميدان نبوت – بلوار ملاصدرا – روبروي پارك نبوت – پلاك 124-

اطلاعات بیشتر

مهلت

در مورخ 1400/11/02از ساعت   9   الي  10