خودروسواری 206

700000000

توضیحات

8909980200801164

140068460000514830
شعبه اول اجراي احكام مجتمع قضايي خانواده يك تهران/قديم

1400/10/19

موضوع ماده 118 قانون اجراي احكام مدني (مزايده )

بسمه تعالی

آگهی مزایده

به موجب دادنامه شماره 1831مورخ 89/08/22صادره از شعبه 238 دادگاه خانواد یک تهران و پرونده اجرایی به کلاسه 0000264ث ج محکوم علیه آقای شاهین مظاهریان فرزندجابر محکوم است به پرداخت: 1)مبلغ 99/574/028تومان 2)پرداخت مبلغ /400/000تومان بابت هزینه کارشناسی 3) مبلغ 8/108/701تومان بابت هزینه اجرا در حق محکوم له خانم آزاده ایمانی فرزندقسمت  باوکالت آقای منافی که حسب درخواست محکوم له درراستای وصول محکوم به وهزینه های کارشناسی ونشرآگهی ونیم عشردولتی مذکوراموال محکوم علیه شامل: خودرو235ق13 ایران99متعلق به آقای شاهین مظاهریان  فرزندجابر می باشد.

از طریق پلیس راهور به موجب نامه شمارۀ 60001404391مورخ 1400/03/22 وپیرونامه شماره 68990012921754مورخ 1400/03/10توقیف شده است و توسط کارشناس رسمی دادگستری ارزیابی گردیده که نظریه کارشناسی به شرح ذیل می باشد : الف )مشخصات خودرو: نوع سواری 206مدل1385بشماره انتظامی 235ق13 ایران99 می باشد.ازطریق پلیس راهورتوقیف گردیده است.

ب )معاینه ومشاهدات محلی: نوع سواری پژو206 مدل 85  – رنگ :نقره ای متالیک  4چرخ ظرفیت 5نفر-شماره موتور: 13084021879وشماره شاسی19841856 می باشد.درب عفب راست رنگ شدگی داردوگلگیرعقب چپ خوردگی مشاهده وگلگیرجلوسمت راست فرورفتگی داردواتاق دارای خط وخش ودذب موتورتعویض شده است وگلگیرجلوتعویص شده است،سپرهای عقب خوردگی -شیشه هاسالم-چراغهای جلودوطرف شکسته وآئینه های بغل چپ شکسته است ولاستیکها آج سفید80درصدمی باشد.کارکردخودرو269677کیلومترمی باشد وبیمه نامه ثالث تاتاریخ 1400/06/02 اعتباردارد.

 

آدرس پارکینگ: تهران-آزادگان شمال به جنوب-خروجی فتح غرب-جنب شهرک مائده پارکینگ یاس آزادگان  می باشد.

 

نظریه کارشناسی: باتوجه به وضعیت ظاهری خودرو.کارکردومدل خودرو  وشرایط روزحاکم ارزش اتومبیل درروزبازدید به مبلغ 700/000/000ریال (معادل مبلغ هفتاد میلیون تومان) ارزیابی وقیمت گذاری می گردد.

لذامقررشد مال موصوف از طریق مزایده در تاریخ 1400/11/11 از ساعت 08:00 الی 08:30 با حضور نماینده محترم دادستان در واحد مزایده مجتمع قضایی خانواده یک مستقر درطبقه همکف ضلع جنوبی مجتمع اطاق 115 واقع در خیابان نبرد جنوبی ـــ جنب شهرداری منطقه 14 بفروش برسد.

لذا مزایده از قیمت پایه کارشناسی شروع و به کسی که بالاترین قیمت را پیشنهاد نماید فروخته خواهد شد. و ده درصد بهای پیشنهادی فی المجلس از برندۀ مزایده اخذ و خریدار باید ظرف مهلت یکماه از تاریخ مزایده نسبت به تودیع باقی مانده ثمن مزایده اقدام نماید واصل قبوض پرداختی را ضم سابقه اجرایی نماید در غیر اینصورت ده درصد اولیه به نفع دولت ضبط خواهد گردید.

اشخاصی که مایل به شرکت در مزایده هستند می توانند پنج روز قبل از مزایده به این واحد مراجعه تا مقدمات بازدید آنها از مورد مزایده فراهم گردد.

هزینه نقل و انتقال طبق مقررات بر عهده برنده مزایده میباشد.

 

دادورز اجرای احکام شعبه اول دادگاه عمومی و حقوقی یک تهران

اطلاعات بیشتر

مهلت

در تاریخ 1400/11/11 از ساعت 08:00 الی 08:30